Valvontaohjeet

Julkaisut - Valvontaohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille vuosittain ohjeita työsuojeluvalvonnasta. Valvontaohjeiden tarkoitus on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet on tarkoitettu koko työsuojeluhallinnolle, erityisesti työsuojelutarkastajille.

Yleinen valvontaohje

Ohje työsuojelun valvonnasta ja toimivallan käytöstä (pdf, 2021)

Ohjeessa käsitellään työsuojelun valvonta yleisesti. Ohjeessa käsitellään tarkastajan toimintaa ja tarkastuksia, tarkastuskertomuksia, työnantajalle ja muille tahoille annettuja velvoitteita sekä niiden noudattamisen seurantaa. Lisäksi ohjeessa käsitellään työsuojeluviranomaisen toimivallan käyttöä ja toimintaa työrikosasioissa. Ohje on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi.
 

Alla on listattu muut valvontaohjeet julkaisujärjestyksessä uusimmasta alkaen. Valvontaohjeet ovat sisällöltään paikkansapitäviä, vaikka virallinen voimassaoloaika olisikin päättynyt.

Kemiallisten tekijöiden valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2020 (pdf)

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään, mitä työsuojeluvalvonnassa huomioidaan, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista.

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään työsuojeluvalvonnassa huomioitavat asiat, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista. Ohjeessa määritellään kemialliset tekijät ja kuvataan yleisellä tasolla, mitä asioita työsuojelutarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan. Tarkastaja arvioi työpaikkaa aina kokonaisuutena. Tämä ohje on tarkastajalle viitteellinen apuväline avuksi tarkastuksen tekemisessä.

Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2020 (pdf)

Ohjeessa fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun tarkastuksen päätavoite on fyysisen väkivallan uhan torjunta.

Ohjeessa kuvataan väkivallan tai sen uhan tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Työterveyshuollon järjestämisen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2019 (pdf)

Ohjeessa työterveyshuollon järjestämisen valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan työnantajan lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta. Valvonnalla varmistetaan, että työnantaja on lainsäädännön edellyttämällä tavalla järjestänyt työterveyshuollon, toteuttanut työterveyshuollon sekä toiminut yhteistyössä työpaikan henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018 (pdf)

Ohjeessa esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan psykososiaalista työkuormitusta viranomaisaloitteisen tarkastuksen yhteydessä tai asiakkaan aloitteesta.

Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Ohjeessa kuvataan tarkastustoimintaa, tarkastuskertomuksen sisältöä, velvoitteita työnantajalle ja velvoitteiden noudattamisen seurantaa.

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 (pdf)

Ohjeessa käsitellään häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvontaa. Häirintää ja epäasiallista kohtelua valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Ohjeessa käytetään sanaa häirintä kuvaamaan työturvallisuuslain tarkoittamaa terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa häirinnän valtakunnallista työsuojeluvalvontaa ja lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä. Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakas saa tietoa työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuuksista ja -velvollisuuksista ja häirintäasian käsittelytavasta.

Ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittely

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 5/2016 (pdf)

Ohjeessa vakavien ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittelystä kuvataan toimenpiteet, jotka työsuojelun vastuualueen tulee tehdä, kun se saa ilmoituksen ammattitautiepäilystä tai muusta työperäisen sairauden epäilystä. Toimenpiteiden tavoitteena on ehkäistä ennalta altistumistapaukset, jotka voivat johtaa vastaavanlaisien sairauksien syntymiseen ja poistaa epäkohdat työpaikalta.

Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan vastuualueiden käytäntöjä ilmoitusten käsittelyssä ja lisäämään käsittelyn läpinäkyvyyttä. Ohjeessa kuvataan ilmoitusten käsittelyä sekä ammattitautitapausten perusteella tehtävää valvontaa.

Vakavien työtapaturmien tutkinta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 4/2016 (pdf)

Ohjeessa vakavien työtapaturmien tutkinnassa kuvataan työsuojeluvalvonnan menettelytavat, joiden tarkoituksena on selvittää vakaviin työtapaturmiin liittyvä tapahtumien kulku ja työtapaturmaan johtaneet syyt sekä mahdollisuudet estää samankaltaisten tapaturmien toistuminen.

Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan työtapaturman tutkintaa työsuojeluhallinnon sisällä ja lisäämään tutkinnan läpinäkyvyyttä. Ohjeessa kuvataan tapaturmatutkinnan tavoitteita, sen käytännön toteutusta, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2016 (pdf)

Ohjeessa kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta esitetään, mitä työpaikalle kohdistuvassa työsuojelutarkastuksessa tulee huomioida silloin, kun tarkastuksella käsitellään kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen valvontaa.

Ohjeessa kuvataan kosteus- ja homevaurioiden tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2016 (pdf)

Ohjeessa yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan yhdenvertaisuutta ja työsyrjintää. Työsyrjintää valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä.

Ohjeessa kuvataan työsuojeluvalvonnan toimintaperiaatteita, mitä asioita tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa, kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan sekä yhteistyötä ja asiantuntijatoimintaa muiden toimijoiden kanssa.