Sote-toimialat

Yksityisten sosiaali- ja terveystoimialojen valvonta- ja viestintähanke 2017-18

YKSOTE-kuormitus 2017-18 -haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla on työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvonta- ja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

YKSOTE-kuormitus
2017-18

Haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä
sote-työpaikoilla

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on varmistaa, että alan työnantajat tunnistavat haitallisen työkuormituksen ja ennaltaehkäisevät sen syntymisen sekä noudattavat työnantajavelvoitteitaan mm. työsuhteen ehtojen osalta. Hankkeella pyritään myös edistämään kodeissa tehtävän hoiva- ja hoitotyön työsuojelua sekä kehittämään työsuojelun valvontakäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysala on väestön ikääntyessä voimakkaassa kasvussa. Palvelurakenteen muuttuminen ja uusien yritysten kasvava määrä ovat lisänneet tarvetta varmistaa, että alan työnantajat huolehtivat työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Asiakkaiden kodeissa tapahtuvan hoitotyön lisääntyessä valvonnalla halutaan varmistaa myös se, että työnantajat tunnistavat kotipalvelutyöstä aiheutuvan kuormituksen erityispiirteet ja ehkäisevät kotipalvelutyöntekijöiden kuormittumista oikein kohdennetuin toimin.

Valvonnan kohdentaminen ja hanketarkastukset

Hankevalvonnan kohteena ovat kaikki yksityiset terveyspalveluiden, sosiaalihuollon laitospalveluiden ja sosiaalihuollon avopalveluiden työnantajat. Valvonta kohdistetaan erityisesti yksityisiin lääkäriasemiin, hoitolaitoksiin ja palveluasumiseen sekä kotipalveluihin ja päivähoitoon. Huomiota kiinnitetään varsinkin haitallisen työkuormituksen ehkäisemiseen.

Valvonnan perustoimenpide on työpaikalla tehtävä työsuojelutarkastus, jota ohjaavat työsuojeluhallinnon valvontaohjeet sekä työsuojeluviranomaisen valvomat lait ja asetukset. Sosiaali- ja terveystoimialojen valvontahankkeen tarkastuksien pohjana toimii yhtenevä asialista, johon on koottu tarkastuksilla käsiteltävät asiakokonaisuudet. Työsuojelutarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen tarkastuskertomus, joka toimitetaan sekä työnantajan että työntekijöiden edustajille.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Hankeryhmässä on edustus kaikilta työsuojelun vastuualueilta. Hankkeen edetessä siihen liittyvät tiedotteet, raportit ja muu aineisto kootaan tälle verkkosivulle. Lisätietoja: hankekoordinaattori Marja Tereska, p. 029 501 8188, marja.tereska@avi.fi.

Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf)

Tietoa tueksi työpaikoille

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinnon oppaat

Viestintä

Viestintäsuunnitelma (pdf)
Ydinviestit (pdf)

Tiedote 18.1.2019: Fyysisen kuormituksen riskien hallinnassa kehitystä yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tiedote 10.9.2018: Työväkivallan uhka haastaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajat kehittämään ennakointia

Tiedote 29.5.2018: Esimiestehtävän kuormituksen tunnistaminen ja hallinta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä koko työyhteisön toimivuuteen

Tiedote 2.3.2018: Työsuojeluvalvonta havaitsi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisillä työpaikoilla haitallista työkuormitusta

Tiedote 8.9.2017: Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Verkkouutinen 24.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan työsuojelun valvontahanke kiinnosti Sairaanhoitajapäivillä

Verkkouutinen 22.3.2017: Haitallinen kuormitus hallintaan Sairaanhoitajapäivillä

Tiedote 21.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

 

Johtamisen ja esimiestyön minimessut 29.5.

YKSOTE-kuormitus 2017-18 -hanke on mukana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestämillä johtamisen ja esimiestyön minimessuilla. Hankkeen koordinaattori Marja Tereska pitää tilaisuudessa tietoiskupuheenvuoron. Puheenvuoron aineisto

 

Seminaari 6.2. Työpaikalla ”hässäkkä” päällä?

LSAVIn työsuojelun vastuualue ja Työterveyslaitos järjestävät Turussa 6.2. 2018 seminaarin, jonka tavoitteena on tarjota esimiehille keinoja tukea tervettä työtä ja ennaltaehkäistä konfliktitilanteiden syntymistä.

 

Ohjelma

Työsuojeluhaasteiden tunnistaminen ja käsittely työpaikalla
LSAVI:n työsuojelun vastuualueen johtaja, DI Riitta Sulameri

Esimiehen keinot tukea tervettä työtä ja ehkäistä konfliktitilanteita
Psykologi, KTM Elisa Valtanen ja Vanhempi konsultti, YTM Nina Olin, Työterveyslaitos

Miten tunnistan työn psykososiaaliset kuormitustekijät?
Tarkastaja Ulla Riikonen, LSAVI

Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Johtaja Pirkko Pakkala, LSAVI Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue                                                                                      

Hankekoordinaattori Marja Tereska kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajia tukemaan esimiehiä monelta suunnalta kuormittavassa työssään toimialan haasteisiin kohdennetulla koulutuksella. - Perusta terveelle työlle luodaan sote-työpaikoillakin ihan perusasioilla: tehtävät ja tavoitteet työpaikalla ovat selvät, jokainen hoitaa oman työnsä hyvin ja kaikki auttavat tarvittaessa työkaveria.

 

Seminaari 24.10. Muutostilanteiden johtaminen sosiaali- ja terveyshuoltoalan työssä

LSAVIn työsuojelun vastuualue ja Työterveyslaitos järjesti Turussa 24.10.2017 seminaarin, jossa tuettiin muutostilanteiden johtamista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä.

Ohjelma

Huomio työsuojelun johtajamiseen
- johtaja Riitta Sulameri, LSAVI työsuojelun vastuualue

Mitä palvelurakenteen muutos merkitsee sote-palveluita tuottaville yrityksille?
- muutosjohtaja Antti Parpo, Varsinais-Suomen sote-uudistus

Mitä esimies tarvitsee muutostilanteiden hyvään johtamiseen?
- asiantuntijat Elisa Valtanen ja Nina Olin, Työterveyslaitos