CMR-aineet

Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet)

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita kutsutaan yhteisellä nimikkeellä CMR-aineiksi. Lyhenne CMR tulee englanninkielisistä sanoista carcinogenic (karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava), mutagenic (mutageeninen eli perimää vaurioittava) ja reprotoxic (reprotoksinen eli lisääntymiselle vaarallinen). Niiden käyttöä työpaikoilla koskevat tiukemmat säädökset kuin muita kemiallisia tekijöitä.

Työnantajan on suojeltava työntekijöitä kemikaaleilta ja kemiallisilta tekijöiltä, jotka aiheuttavat syöpää tai muutoksia perimässä.

Työnantajan velvollisuutena on vähentää niin paljon kuin on teknisesti mahdollista syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen käyttöä työpaikalla. Tällaiset aineet pitää korvata sellaisella aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vaarattomampi työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Jos korvaaminen ei ole mahdollista, työnantajan on varmistettava, että CMR-ainetta valmistetaan ja käytetään niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista suljetussa järjestelmässä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin on teknisesti mahdollista.

Työnantajan on ensisijaisesti korvattava työpaikalla käytettävä syöpää tai perimän muutoksia aiheuttava aine vaarattomammalla aineella, seoksella tai menetelmällä.

Torjuntakeinot

Kaikessa toiminnassa, jossa syöpävaaraa ja perimälle vaaraa aiheuttavia tekijöitä esiintyy, työnantajan on käytettävä seuraavia torjuntakeinoja:

 1. vaaraa aiheuttavan aineen määrän ja työmenetelmän käytön rajoittaminen työpaikalla
 2. altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena
 3. työmenetelmien ja teknisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu siten, että vaaraa aiheuttavien aineiden vapautuminen työpaikalle estyy tai on mahdollisimman vähäistä
 4. työpaikan ilmaan vapautuvien vaaraa aiheuttavien aineiden poistaminen mahdollisimman läheltä niiden vapautumispaikkaa paikallispoistojärjestelmien tai yleisilmanvaihdon avulla
 5. olemassa olevien sopivien menettelytapojen käyttäminen vaaraa aiheuttavien aineiden mittaamiseksi työpaikan ilmasta erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen havaitsemiseksi ajoissa
 6. sopivat työmenetelmät ja menettelytavat
 7. ensisijaisesti yleiset suojausmenetelmät taikka, missä altistumista ei voida niillä tai muilla keinoilla välttää, henkilökohtaiset suojausmenetelmät
 8. hygieeniset toimenpiteet, erityisesti lattioiden, seinien ja muiden pintojen säännöllinen puhdistus
 9. tiedottaminen työntekijöille
 10. vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvallisuuskilpien käyttö
 11. suunnitelmien tekeminen sellaisia hätätilanteita varten, jotka voivat johtaa epätavallisen suureen altistumiseen
 12. turvallisen varastoinnin, käsittelyn ja kuljettamisen menetelmät (erityisesti suljetut sekä selvästi ja näkyvästi merkityt säiliöt)
 13. työntekijöiden suorittaman jätteiden turvallisen kokoamisen, varastoinnin ja hävittämisen menetelmät mukaan lukien suljetut sekä selvästi ja näkyvästi merkityt säiliöt.

Lisäksi työnantajan tulee kaikessa toiminnassa, jossa on vaara altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, arvioida työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto sekä riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet.

Työnantajan on säilytettävä kaikki riskien arvioinnit sekä niiden perustana olevat tiedot ja toimitettava lopettaessaan toimintansa nämä tiedot asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa työnantajan tulee mahdollistaa työntekijöiden käynti asianmukaisissa terveystarkastuksissa ennen altistumista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Terveystiedot on säilytettävä vähintään 40 vuotta altistumisen jälkeen.

CMR-aineiden tunnistaminen

Merkittäviä syöpävaarallisia aineita ovat

 • syöpävaaralliset metallit (esimerkiksi nikkeli-, kromiVI -, kadmium- ja arseeniyhdisteet)
 • ruostumattoman teräksen ja happoteräksen työstämisessä syntyvät hitsaussavut ja -huurut sekä hienojakoinen pöly
 • PAH-yhdisteet (esim. bentso(a)pyreeni, kivihiiliterva, noki ja kivihiilitervapiki)
 • dieselpakokaasut
 • ympäristön tupakansavu
 • asbesti
 • kovapuupölyt (tammi ja pyökki)
 • kvartsi
 • formaldehydi
 • PCB-yhdisteet
 • liuotinaineet (esim. bentseeni, 1,2-dikloorietaani)
 • vinyylikloridi
 • 1,3-butadieeni
 • etyleenioksidi.

Perimälle vaarallisia aineita ovat

 • bentseeni
 • epikloorihydriini
 • etyleenioksidi
 • vinyylikloridi.

Lisääntymiselle vaarallisia aineita ovat

 • lisääntymiselle vaaralliset metallit (esim. lyijy- ja elohopeayhdisteet)
 • orgaaniset liuottimet (esim. 2-etoksietanoli)
 • teollisuusbensiini ja trikloorietyleeni
 • pestisidit eli kasvinsuojeluaineet
 • hiilimonoksidi
 • anestesiakaasut (esim. typpioksiduuli)
 • sytostaatit eli solunsalpaajat.