Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen

Kemialliset tekijät - Vaarojen tunnistaminen

Jos työssä altistutaan vaarallisille kemiallisille tekijöille, kemiallisten riskien arviointi pitää tehdä kirjallisesti. 

Työpaikoilla käytetään erilaisia kemikaaleja, esimerkiksi pesuaineita ja liuottimia, työkoneissa tarvittavia öljyjä ja muita nesteitä sekä lääkeaineita. Kemiallisille tekijöille altistuminen on aina huomioitava osana työpaikan vaarojen arviointia. 

Miten tunnistetaan vaarallinen kemikaali?

Työnantajan pitää kartoittaa kaikki työpaikalla käytettävät kemikaalit ja arvioida, aiheutuuko niistä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Vaarallisen kemikaalin tunnistaa pakkauksen vaaramerkinnöistä.

Kemikaali on terveydelle vaarallinen, jos pakkauksen vaaramerkinnässä on jokin seuraavista GHS-varoitusmerkeistä:

Kemikaalin vaarallisuus voi liittyä myös palo- ja räjähdysherkkyyteen. Tällöin pakkauksen vaaramerkinnässä on jokin seuraavista GHS-varoitusmerkeistä:

 1. vaikutukset miesten ja naisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöt
 2. tappava nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 3. aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
 4. räjähtävät aineet ja seokset, räjähtävät esineet sekä aineet, seokset ja esineet, jotka on valmistettu räjäytys- ja pyroteknisiin tarkoituksiin
 5. termisesti epävakaat nestemäiset tai kiinteät aineet tai seokset, joissa voi alkaa voimakas lämpöä luovuttava hajoaminen jopa hapen (ilman) puuttuessa
 6. nestemäiset tai kiinteät eloperäiset aineet, jotka sisältävät bivalentin –O-O‒ rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa vähintään toinen vetyatomi on korvattu orgaanisella radikaalilla
 7. kertakäyttöön tarkoitettu metalli-, lasi- tai muoviastia (aerosolipullo), joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua sekä lisäksi voi sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta; aerosolipullot on varustettu tyhjennyslaitteella, joka mahdollistaa sisällön suihkuttamisen kaasususpensiossa olevina kiinteinä tai nestemäisinä hiukkasina, vaahtona, tahnamaisena tai jauheena taikka nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa
 8. nestemäinen tai kiinteä aine tai seos, joka jo pieninä määrinä syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa

Työnantajan varmistettava kemikaaliturvallisuus

Jos työpaikalla käytetään vaarallisia kemikaaleja tai prosesseissa voi syntyä vaarallisia kemiallisia tekijöitä, kuten pölyjä, huuruja tai pakokaasuja, kemiallisten vaarojen arviointi on tehtävä kirjallisesti. 

Laki edellyttää, että työnantajan pitää huolehtia seuraavista asioista:

 • Kemikaaliluettelo

Kaikista työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on koottava kauppanimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä oleva luettelo, johon kirjataan mahdollinen kemikaalin vaaramerkintä ja tieto mistä kemikaaleista on työpaikalla käyttöturvallisuustiedote.

 • Käyttöturvallisuustiedote

Kaikista vaarallisista kemikaaleista tulee olla kemikaalin valmistajan tai markkinoijan toimittama käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa kemikaalista, sen aiheuttamasta vaarasta ja kemikaalin turvallisesta käyttämisestä (mm. tarvittavat henkilönsuojaimet ja toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin).

Käyttöturvallisuustiedotteesta selviävät

 • aineen tai seoksen ja sen valmistajan tai maahantuojan tunnistetiedot
 • aineen tai seoksen aiheuttaman vaaran yksilöinti
 • koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista
 • ensiapu- ja palontorjuntatoimenpiteet sekä toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 • käsittely ja varastointi
 • altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 • stabiilisuus ja reaktiivisuus
 • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 • tiedot vaarallisuudesta ympäristölle ja jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 • kuljetustiedot
 • lainsäädäntöä koskevat tiedot.

Esimerkki kemikaalin käyttöturvallisuutiedotteesta

Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä.

 • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä pitää huomioida kemikaalivaarojen terveydellinen merkitys ja kemikaaleille altistuvien terveydentilan seurantatarpeet.

Työterveyshuolto voi muutenkin auttaa työnantajaa kemikaalivaarojen tunnistamisessa ja työntekijöiden opastamisessa turvallisiin työtapoihin.

 • Kemiallisten vaarojen arviointi pitää tehdä kirjallisesti.

Kemikaalivaarojen arvioinnissa voi käyttää apuna lomaketta Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi (doc, xlsx).

Lomakkeen kolme ensimmäistä saraketta (altisteet) muodostavat lain edellyttämän kemikaaliluettelon.

 • Työssä syöpävaaralle altistuvat ilmoitetaan ASA-rekisteriin.

Jos työntekijät altistuvat työssään syöpäsairauden vaaralle, työnantajan on ilmoitettava heidän tietonsa Työterveyslaitoksen ylläpitämään rekisteriin.

ASA-rekisteri. Työterveyslaitos.

Miten kemikaalivaaroilta voi suojautua?

Vaarallisten kemikaalien käyttö kannattaa vähentää niin pieneksi kuin mahdollista ja tarpeettomat kemikaalit poistaa työpaikan tiloista. Jos työpaikalla on välttämätöntä käyttää vaarallisia kemikaaleja, on työntekijöiden terveys turvattava.  

Työntekijöille on kerrottava kemikaalien käsittelyyn liittyvistä terveysvaaroista ja heidät on ohjeistettava kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Myös kemikaalien varastointi ja säilytys sekä kemikaalijätteiden käsittely tulee hoitaa asianmukaisesti. Lisäksi työntekijät on ohjeistettava toimimaan vaara- ja onnettomuustilanteissa. 

Työntekijät on myös opastettava käyttämään ja huoltamaan työssä tarvittavia henkilönsuojaimia. Suojaimia hankittaessa on varmistettava, että ne soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen ja että niiden suojausominaisuudet riittävät kemiallisen altisteen aiheuttamalta vaaralta suojautumiseen. Työnantajan on lisäksi osoitettava henkilönsuojaimille asianmukaiset säilytystilat.