Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ajo- ja lepoaikasäännösten valvonta kohdistuu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Säännökset koskevat pääsääntöisesti kaikkia kuorma- ja linja-auton kuljettajia eräin poikkeuksin.

Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan

 1. tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa (ml. mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu) on yli 3,5 tonnia
 2. henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna ja ne on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Sen sijaan ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta ajoon yleisillä teillä silloin, kun kyseessä on yleisen tien suora ylitys ajamisen liittyessä työhön, jota tehdään pääsääntöisesti yleisen tien ulkopuolella. Yhden ajovuorokauden aikana yleisillä teillä ajetut muut kuin ajopiirturin käytöstä vapautetut ajot edellyttävät siis muun muassa viikkolevon, vuorokausilevon ja (ylittäessään yhteensä 4,5 tuntia) taukojen pitämistä kyseisenä ajovuorokautena.

Yleisen tien ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Asetusta sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kiloa. Asetusta sovelletaan myös tyhjänä ajamiseen.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi sellaiset nosturiautot tai betonin pumppausautot, joilla ei kuljeteta tavaraa.

Tyhjentävä lista poikkeuksista ajopiirturin käytössä on sivulla Poikkeukset.

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnantajasi tulee järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen. Työterveyshuoltosopimuksen pitää olla työpaikalla työntekijöiden nähtävissä. Sopimuksesta näet, mitä työterveyshuollon palvelut sisältävät.

Ilmoita viipymättä työnantajallesi ajoneuvossa tai työympäristössäsi havaitsemistasi puutteista, joita et voi itse korjata.

Ilmoita työnantajallesi myös sekä kuljetusalalla että sen ulkopuolella suorittamastasi työstä, jotta työnantaja voi varmistua ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta.

Luovuta kuljettajakorttisi työnantajallesi digitietojen kopiointia varten vähintään kolmen viikon välein. Myös tilapäisten kuljettajien kuljettajakortin tiedot kopioidaan.

Pidä ajossa mukanasi

 • kuljettajakorttisi
 • 28 edellisen vuorokauden aikana käyttämäsi piirturilevyt
 • mahdollinen ajopäiväkirjasi.

Piirturilevyjen mukanapitovelvollisuuden päätyttyä luovuta levyt työnantajan haltuun. Jos haluat levyistä kopiot, työnantajan pitää antaa ne sinulle.

Muista käyttää piirturin aikaryhmävalitsinta ja digipiirturin maatunnusta.

Kuljettajakortti on henkilökohtainen. Älä koskaan lainaa korttiasi äläkä käytä kenenkään muun korttia – seurauksena voi olla kuljettajakortin menettäminen.

Huolehdi riittävästä levosta, ennen kuin lähdet ajoon.

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen. Työterveyshuolto voi olla lakisääteinen, jolloin se ei sisällä sairaanhoitoa, tai laajempi, jolloin se sisältää myös sairaanhoitoa.

Työnantajan on järjestettävä kuljettajan työt siten, että kuljettaja voi noudattaa säädöksiä ajoajoista, tauoista ja lepoajoista. Työnantajan pitää valvoa, että säännöksiä noudatetaan ja piirturia käytetään oikein.

Työnantajalla on aina vastuu siitä, ettei autoa luovuteta kuljettajalle, jolta puuttuu voimassa oleva kuljettajakortti.

Lisäksi työnantajan on annettava kuljettajalle asianmukaiset ohjeet piirturin käytöstä sekä ajo- ja lepoajoista.

Kuljetusyrityksen tulee kopioida digitaaliset piirturitiedot sekä ajoneuvosta (2 kk välein) että kuljettajakortista (3 vkon välein). Yrityksen on myös kerättävä ja säilytettävä piirturilevyt kuljettajakohtaisessa aikajärjestyksessä.

Jos työnantaja tekee sopimuksen työstä vuokrayrityksen tai alihankintayrityksen kanssa, työnantajan pitää tilaajana huolehtia tilaajavastuulain mukaisista selvitysvelvoitteista.

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Tieliikennelaki (267/1981)

Tieliikennelaki (729/2018), voimassa 1.6.2020 alkaen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ajo- ja lepoajoista (EY) N:o 561/2006
(EY N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta)

 • 6 artikla vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat
 • 7 artikla taukosäännökset
 • 8 artikla vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat
 • 10 artikla kuljetusyrityksen vastuu
 • 13 artikla luettelot ajopiirturin käytöstä vapautetuista

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85 (ajopiirturiasetus) On kumottu, mutta siirtymäaika =>2026

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta

 • 27 artikla kuljettajakortin käyttö
 • 32 artikla ajopiirturien asianmukainen käyttö
 • 33 artikla kuljetusyritysten vastuu
 • 34 artikla kuljettajakortin ja piirturilevyn käyttö

Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä (AETR-sopimus) (SopS 66/1999)

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä (507/2018)

 • 7 § poikkeukset ajopiirturin käytöstä

Työaikalaki (1996/605), 31.12.2019 asti

 • 3 luku 8 § moottoriajoneuvon kuljettajan työaika
 • 6 luku 30 § moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo
 • 7 luku 37a § moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtainen ajopäiväkirja

Työaikalaki (872/2019), voimaan 1.1.2020

 • 8 § 3 mom. Yötyö
 • 9 § Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika
 • 18 § 2 mom. Työajan enimmäismäärä
 • 24 § 3 mom. Päivittäiset tauot
 • 26 § Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo  
 • 31 § Henkilökohtainen ajopäiväkirja
 • 34 § Poikkeaminen työehtosopimuksella
 • 44 § Työaikarikkomus

Laki liikenteen palveluista (320/2017)

 • II osa 4 luku 42 § tieliikenteen sosiaalilainsäädännön määritelmät
 • II osa 4 luku 43 § tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä koskevat asetukset
 • II osa 4 luku 45 § kuljettajan velvollisuudet ajopiirturin käytössä
 • II osa 4 luku 46 § työnantajan ja yrityksen velvollisuudet ajopiirturin käytössä
 • II osa 4 luku 47 § ajopiirturin tietojen käsittely yrityksessä
 • II osa 4 luvun 49-52 § yrittäjäkuljettajaa koskevat ajo- ja lepoaikasäännökset sekä työaikakirjanpitoa koskevat säännökset

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2011:4) kuorma-auton ajopiirturista oli puuttunut tulostuspaperi, minkä johdosta ajopiirturiasetuksen (neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85) edellyttämiä tietoja ei voitu poliisin tarkastuksella tulostaa piirturilta. Ratkaisussa käsitellään velvollisuutta huolehtia tulostusmahdollisuudesta sekä sitä, syyllistyttiinkö tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen.

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Sanasto

Sanasto

Lähetetty työntekijä Työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantaja lähettää määräajaksi työhön Suomeen.
Työhönsidonnaisuusaika Ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot eli työvuoron alkamisen ja päättymisen välinen aika.