Moottoriajoneuvon kuljettaja ja työaikalaki

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Moottoriajoneuvon kuljettaja ja työaikalaki

Huom! Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Tämä sisältö on uuden lain mukainen.

Työaikalakia sovelletaan moottoriajoneuvon kuljettajan työhön. Alla esitetyn lisäksi on siis hyvä tutustua myös muuhun työaikaa koskevaan tietoon Tyosuojelu.fi-sivustolla. Laissa on kuljettajaa koskevia erityissäännöksiä, joista osa väistyy, kun kuljettajan työhön sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetusta. Tällöin lepoaikoja koskevat säännökset määräytyvät pääosin em. asetuksen mukaan. Myös moottoriajoneuvon kuljettajien kohdalla useista asioista voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella toisin.

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika saa olla enintään 11 tuntia vuorokausilepoa seuraavan 24 tunnin yhdenjaksoisen ajanjakson aikana. Jos moottoriajoneuvon kuljettajan työtä ei voida muulla tavoin järjestää tarkoituksenmukaisesti, saadaan vuorokautista työaikaa pidentää enintään 13 tuntiin. Työnantajan tulee kuitenkin huolehtia, ettei työaika ylitä 22:ta tuntia pidennetyn työajan jälkeistä vuorokausilepoa seuraavan 48 tunnin ajanjakson aikana. (TAL 9 §)

Kaavio: kuljettajan työ- ja lepoaikojen sijoittuminen 24 tunnin ja 48 tunnin ajanjaksoilla.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä olevan kuljettajan, jonka työaika on säännöllisesti vähintään neljä tuntia kello 24:n ja 07:n välisenä aikana, työaika saa olla enintään kymmenen tuntia 24 tunnin aikana. (TAL 8.3 §)

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika ei saa kalenteriviikon aikana ylittää 60:tä tuntia.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisessa työssä sovelletaan lepoajoista ja tauoista, mitä asetuksessa on säädetty. Muutoin kuljettajan tulee saada jokaista 5 tunnin 30 minuutin pituista työjaksoa kohti vähintään 30 minuutin pituinen tauko yhdessä tai kahdessa erässä. Niin ikään kuljettajalle on annettava vähintään 10 tuntia kestävä yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 peräkkäisen tunnin jaksona. Kuitenkin kuljetustehtävän niin vaatiessa vuorokautinen lepoaika saadaan enintään kahdesti lyhentää vähintään seitsemäksi tunniksi seitsemän peräkkäisen 24 tunnin jaksona.

Kaavio: kuljettajan lepoajat.

Työnantajan vastuulla on pitää työaikakirjanpitoa myös moottoriajoneuvon kuljettajan työajasta. Ajopiirturitiedot eivät riitä työaikakirjanpidoksi sellaisenaan, vaan tiedoista on oltava luettavissa kaikki tehty työaika, ei vain ajoneuvon kuljettamiseen käytetty aika.

Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle vuorokautisen työajan seuraamista varten henkilökohtainen ajopäiväkirja. Kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa siten, että siitä ilmenevät työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Kutakin jaksoa koskeva merkintä on tehtävä ajopäiväkirjaan heti jakson päätyttyä ennen seuraavan jakson alkamista. Ajopäiväkirjan sijasta saadaan käyttää ajopiirturia. Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ajopäiväkirja ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Työnantajan on säilytettävä ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan.

Muusta rangaistavasta työaikalain rikkomisesta poiketen moottoriajoneuvon kuljettaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana voidaan tuomita sakkoon työaikarikkomuksesta.