Henkilöperusteiset syyt

Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Irtisanominen henkilöön liittyvällä perusteella

Työnantaja voi tietyissä tilanteissa irtisanoa työntekijän työntekijästä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä irtisanomisperusteella.

Henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita ovat työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen ja työntekijän velvoitteiden vakava rikkominen, esimerkiksi työn tekeminen huonosti tai ohjeiden vastaisesti tai toistuva myöhästely. Perusteita arvioitaessa huomioidaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Henkilöön liittyvällä perusteella tarkoitetaan

  • työsopimuksessa sovitun ehdon vakavaa rikkomista
  • lain vakavaa rikkomista
  • muun työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavan velvoitteen vakavaa laiminlyöntiä
  • henkilön työntekoedellytysten olennaista muuttumista siten, että hän ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden tai perhevapaan vuoksi

Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanomisesta säädetään erikseen työsopimuslaissa. On laitonta irtisanoa työntekijä, koska hän on raskaana tai koska työntekijä käyttää oikeuttaan perhevapaisiin.

Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai perhevapaalla olevan työntekijän, katsotaan irtisanomisen johtuvan näistä syistä, ellei työnantaja voi osoittaa muuta perustetta. Raskauden tai perhevapaan aikana taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste tulee kysymykseen vai silloin, kun työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.

Perusteita arvioitaessa huomioitava kokonaistilanne

Työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma ei ole irtisanomisperuste. Työnantajalle voi kuitenkin syntyä oikeus irtisanoa työntekijä henkilöön liittyvästä syystä, jos työntekijän työkyky on vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työskentelyolosuhteiden sopeuttamista huonontuneeseen työkykyyn. Arvio sairauden kestosta sekä vaikutuksesta työkykyyn ja työtehtävistä selviytymiseen tehdään terveydenhuollossa.

Asioista, joita ei voida pitää henkilöön liittyvänä syynä, on lueteltu työsopimuslaissa. Näitä ovat

  • työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti siten, että työnantajaa ei voida kohtuudella edellyttää jatkamaan sopimussuhdetta
  • työntekijän osallistuminen työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun
  • työntekijän poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide taikka osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan
  • työntekijän turvautuminen hänen käytettävissään oleviin oikeusturvakeinoihin.
Työsopimuslaissa ei ole luetteloa asioita, jotka voisivat käydä irtisanomisperusteeksi. Henkilöön liittyvät perusteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja kokonaistilanne huomioiden.