VANHA Lähetetty työntekijä - Sovellettavat lait

Huom! Uuden lain mukaiset soveltamistilanteet löytyvät täältä.

Lähetettyjä työntekijöitä koskee laki lähetetyistä työntekijöistä. Lisäksi lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan sellaisenaan seuraavia lakeja ja säännöksiä:

 • työturvallisuuslaki
 • työterveyshuoltolaki
 • laki nuorista työntekijöistä.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa on noudatettava myös yleissitovien työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä.

Lähetettyjen työntekijöiden lain nojalla sovelletaan osin seuraavia lakeja:

 •  työaikalain 22–25 §, 33 §:n 2 ja 3 momentti sekä leipomotyölain 5 § (työaikaan perustuvien korvausten ja korotetun palkan osalta)
 • työaikalain 6–14, 16–21 ja 26–32 § sekä 33 §:n 1 momentti (työ- ja lepoaikojen noudattamisen osalta)
 • työaikalain 34, 35, 36, 37 ja 37 a § (työaika-asiakirjojen osalta)
 • vuosilomalain 5–19 § ja 29 § (vuosiloman, vuosilomapalkan, lomakorvauksen ja vuosilomakirjanpidon määräytymisen osalta)
 • työsopimuslain 2 luvun 11 ja 12 § ja 13 luvun 5 § (palkan määräytymisen ja asuntoedun osalta)
 • työsopimuslain 4 luvun 2, 8 ja 9 § (perhevapaisiin liittyvän sääntelyn osalta)
 • työsopimuslain 1 luvun 9 §:ää, 2 luvun 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 13 luvun 1 ja 2 §:ää
 • naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain, jäljempänä tasa-arvolaki, 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 ja 9 a §:ää
 • yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 momenttia sekä 8, 9, 10, 12, 13–16 ja 28 §:ää.

Poikkeukset lain soveltamiseen

Lakia lähetetyistä työntekijöistä ei sovelleta työntekijöihin, jotka työskentelevät kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla.

Sen, joka oikeudenkäynnissä vetoaa siihen, että lähetetyn työntekijän työsopimukseen on sovellettava vieraan valtion lakia, tulee esittää näyttöä sovellettavan lain sisällöstä. Lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettava laki määräytyy sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1999) ja Rooma I asetuksen mukaan.

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain säännöksiä palkallisesta vähimmäisvuosilomasta ja  - palkasta ei sovelleta ammatti- tai erikoistyöntekijän tekemään tavaran ensimmäiseen kokoamis- tai asennustyöhön, jos se

 • muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta
 • on välttämätön toimitetun tavaran saattamiseksi käyttökuntoon
 • työntekijän lähetettynä olo kestää enintään kahdeksan päivää.

Laskettaessa kahdeksan päivän rajoitusta otetaan huomioon viimeisten 12 kuukauden ajalta kaikki jaksot, joina kyseistä työtä on tehnyt saman työnantajan lähettämä työntekijä.

Poikkeus ei kuitenkaan koske rakennusalan töitä, kuten rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista ja hajottamista. Näihin töihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen sekä varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt.