Vaarojen ja haittojen arviointi - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työntekijöiden turvallisuus ja terveys työn keskeiseksi periaatteeksi.

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta ja työpaikan työsuojelutoimintaa.

Työnantaja vastaa vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista ja voi valita menetelmän, joka sopii työpaikalle parhaiten. Vaarojen arvioiminen on hyvä suunnitella huolellisesti. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida myös se, miten huolehditaan työympäristön jatkuvasta seurannasta ja tarkkailusta sekä arvioinnin päivittämisestä.

Riski arvioitava vaaran vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella

Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, työnantajan tehtävänä on arvioida niistä aiheutuvat riskit. Riskin suuruus määritellään tapahtuman seurausten vakavuuden ja todennäköisyyden avulla. Mitä vakavampi seuraus ja todennäköisempi tapahtuma, sitä suurempi riski.

Työnantajan on otettava riskit hallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että riskit alennetaan sellaiselle tasolle, että työsuojelua koskevien lakien ja säännösten vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja työntekijä vaarantuu mahdollisimman vähän.

Työnantajan pitää asettaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys toimintansa keskeiseksi periaatteeksi. Työpaikalle on hyvä luoda suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, jotka kytkevät työturvallisuuden toimintaan ja työnohjausjärjestelmiin. Näin työsuojelu omaksutaan mukaan jokapäiväiseen työntekoon.

Kaavio: riskien arvioinnin vaiheet.

Kuva 1. Riskien arvioinnin vaiheet.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita havaitsemistasi vioista ja puutteista työnantajalle.

Osallistu työpaikkasi vaarojen arviointiin, jos työnantajasi sitä pyytää.

Työntekijänä sinun velvollisuutesi on ilmoittaa heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos huomaat työpaikalla terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavia vikoja tai puutteellisuuksia esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • fyysisissä työolosuhteissa (esim. melu, lämpöolot, kemikaalien käsittely, huono sisäilma, järjestyksen ja siisteyden puutteet, huonot työasennot)
  • psykososiaalisissa työolosuhteissa (esim. epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka, liiallinen työmäärä)
  • työmenetelmissä,
  • koneissa, laitteissa ja työvälineissä
  • henkilönsuojaimissa.

Sinulla on myös velvollisuus poistaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet työnantajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti aina, kun se on mahdollista ja turvallista. Siinäkin tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

Työnantajan on puolestaan aina kerrottava sinulle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin työnantaja ryhtyy tai aikoo ryhtyä ilmoittamassasi asiassa.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Jokaisen työnantajan on huolehdittava työn vaarojen selvittämisestä.

Jokaisen työnantajan velvollisuus on ennalta selvittää teettämästään työstä ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa työntekijän sairastumisen tai tapaturman. Selvittämisessä voi hyödyntää mm. sosiaali- ja terveysministeriön ja Työturvallisuuskeskuksen laatimaa Riskien arviointi työpaikalla -työkirjaa. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta arvioinnin tekemiseen, on apuna käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa (esim. työterveyshuoltoa).

Selkeästi työturvallisuusmääräysten vastainen tilanne tai olosuhde on korjattava välittömästi.

Jos tunnistettuja vaaroja ei pystytä heti kokonaan poistamaan, on työnantajan arvioitava jäljelle jäävien vaarojen merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Arvioinnin perusteella työnantajan on toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet estämällä vaarojen syntyminen kokonaan tai vähentämällä ne siedettäviksi.

Jos vaara on poistettavissa esimerkiksi suojuksella tai vastaavilla teknisillä järjestelyillä, näitä pitää käyttää. Lisäksi työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta turvallisiin työtapoihin sekä apuvälineitä ja henkilönsuojaimia vaarojen välttämiseksi.

Työnantajan on myös tarkkailtava vaarojen poistamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta  työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen ja tarvittaessa ryhdyttävä lisätoimiin työn turvallisuuden parantamiseksi.

Jos työntekijä oma-aloitteisesti tuo työnantajan tietoon työhön liittyvän vaaran, on työnantajan aina kerrottava ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimiin työnantaja ryhtyy asian ratkaisemiseksi.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Hovioikeuden ratkaisun (VaaHO:2006:2) mukaan työnjohtovastuullisina toimineet henkilöt olivat tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneet työturvallisuusmääräyksiä, kun he olivat hyväksyneet työn aloittamisen ennen kuin työmaatarkastuksessa todettu putoamisvaara oli ehkäisty asianmukaisella kaiteella.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Muualla tyosuojelu.fissa

Vaarojen ja haittojen arviointi - Sanasto

Sanasto

Vaara Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.
Riski Haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja vakavuus.
Riskin arviointi Prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski.