Į Suomiją komandiruoto darbuotojo darbo užmokestis - Ingressi

Suomijos teisės aktuose minimalus darbo užmokestis nenurodytas. Komandiruotiems darbuotojams turi būti mokamas bent darbo užmokestis, nurodytas atitinkamoje visuotinai privalomoje kolektyvinėje sutartyje. Paprastai darbo užmokestis mokamas už valandą, mėnesį arba už kūrinį.

Į Suomiją komandiruoto darbuotojo darbo užmokestis - Yleistä

DĖMESIO! Senojo įstatymo taikymu grindžiamas gaires galima rasti čia.

Komandiruotiems darbuotojams turi būti mokamas bent darbo užmokestis, nurodytas taikomoje visuotinai privalomoje kolektyvinėje sutartyje.

Komandiruoto darbuotojo darbo sutarties sąlygos nustatomos pagal kilmės šalies ir Suomijos teisės aktus. Darbo sutarties sąlygos kilmės šalyje gali skirtis nuo sąlygų Suomijoje. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams būtų taikomos vienodos sąlygos, palyginti su Suomijoje veikiančių įmonių darbuotojais. Komandiruoto darbuotojo darbui taikomos Suomijos darbo teisės aktų ir visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties nuostatos, kuriomis darbuotojui sudaromos palankesnės darbo sąlygos nei kitais teisės aktais, kurie taikomi darbuotojo darbo sutarčiai.

Komandiruotų darbuotojų darbo užmokestis

Komandiruotiems darbuotojams turi būti mokama bent kompensacija, nustatyta pagal visuotinai privalomą kolektyvinę sutartį, kaip nurodyta Darbo sutarčių įstatymo 2 skyriaus 7 skirsnyje. Jei sektoriuje nėra visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties ir jokio kito galiojančio susitarimo ar praktikos, darbuotojui turi būti mokamas įprastas ir pagrįstas darbo užmokestis. Darbdavio ir darbuotojo sutartas darbo užmokestis neturi būti gerokai mažesnis nei darbo užmokestis, kurį galima laikyti įprastu ir pagrįstu. Minėta nuostata taip pat taikoma tais atvejais, kai dėl darbo užmokesčio susitarta kilmės šalyje nežinant darbo užmokesčio dydžio Suomijoje.

Per laikinojo įdarbinimo įmones komandiruotų darbuotojų darbo užmokestis

Į Suomiją komandiruotų laikinųjų darbuotojų įdarbinimo sąlygos nustatomos taip pat, kaip ir Suomijos laikinųjų darbuotojų įdarbinimo sąlygos.

Komandiruotiems laikiniesiems darbuotojams turi būti mokama bent kompensacija, nustatyta pagal Darbo sutarčių įstatymo 2 skyriaus 9 skirsnį. Pirmiausia praktiškai bus taikoma laikinojo įdarbinimo įmonės kolektyvinė sutartis. Jei tokios kolektyvinės sutarties nėra, minimalios sąlygos nustatomos pagal sutartį sudariusios bendrovės (paslaugos gavėjo) taikomą kolektyvinę sutartį.

Jeigu komandiruoto laikinojo darbuotojo darbo santykiams netaikoma kolektyvinė sutartis, su darbo užmokesčiu, darbo valandomis ir kasmetinėmis atostogomis susijusios sąlygos turi atitikti sutartis sudariusiai bendrovei privalomus arba jos bendrai taikomus susitarimus ar veiksmus.

Jei nėra jokių susitarimų ar veiksmų, kurie būtų privalomi sutartį sudariusiai bendrovei arba kuriuos ji paprastai taikytų, darbuotojui turi būti mokamas įprastas ir pagrįstas darbo užmokestis. Darbdavio ir darbuotojo sutartas darbo užmokestis neturi būti gerokai mažesnis už darbo užmokestį, kurį galima laikyti įprastu ir pagrįstu. Pirmiau minėta nuostata taikoma tais atvejais, kai dėl darbo užmokesčio susitarta kilmės šalyje nežinant darbo užmokesčio dydžio Suomijoje.

Darbuotojas gali susitarti su darbdaviu, t. y. laikinojo įdarbinimo įmone, dėl tų darbo sąlygų, kurios nenustatytos kolektyvinėse sutartyse. Todėl laikinojo darbuotojo darbo sąlygos gali iš dalies skirtis nuo sutartį sudariusios bendrovės darbuotojų darbo sąlygų (pavyzdžiui, išmokos pietums arba telefono išlaidoms padengti).

Darbo užmokesčio nustatymo pagrindai

Suomijoje darbo užmokesčio nustatymo pagrindai, t. y. minimalus darbo užmokestis ir jo skirtingos sudedamosios dalys (sudedamieji elementai), mokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodas ir darbuotojų priskyrimo skirtingoms darbo užmokesčio kategorijoms principai paprastai nustatomi pagal kolektyvinę sutartį.

Suomijoje daugeliui filialų taikoma visuotinai privaloma kolektyvinė sutartis. Todėl nustatant darbo užmokestį pirmiausia reikia nustatyti:

  • kuri kolektyvinė sutartis taikoma šiame sektoriuje ir kuria remiantis nustatomas:
  • valandinis arba mėnesinis darbo užmokestis;
  • užduotimis grindžiamo mokėjimo sudedamoji dalis;
  • galimo asmeninio mokėjimo sudedamoji dalis.

Į kolektyvinę sutartį gali būti įtrauktos nuostatos dėl mokėjimo kategorijų priskyrimo, tačiau kai
kuriose kolektyvinėse sutartyse mokėjimo kategorijų priskyrimas grindžiamas kompetencijos
klasifikacija arba vadinamaisiais tarifais. Kolektyvinėse sutartyse paprastai pateikiama daugiau
informacijos apie mokėjimo kategorijų suskirstymą.

Kompensacijos, susijusios su darbo valandomis ir kasmetinėmis atostogomis

Suomijoje komandiruoto darbuotojo minimalus darbo užmokestis taip pat apima kompensacijas, susijusias su nuostatomis dėl darbo valandų ir kasmetinių atostogų. Jos gali būti grindžiamos įstatymais ir (arba) kolektyvine sutartimi. Kolektyvinėse sutartyse galima kitaip susitarti dėl tam tikrų sąlygų nei tos, kurios nustatytos tas pačias sąlygas reglamentuojančiuose teisės aktuose. Todėl svarbu atsižvelgti ir į teisės aktų, ir į kolektyvinės sutarties nuostatas.

Kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytos, pavyzdžiui, nuostatos dėl kompensacijos už
sutrumpintą darbo laiką arba kompensacijos už darbą religinių švenčių metu. Taip pat gali būti
sudaryti susitarimai dėl kompensacijos už viršvalandžius.

Kolektyvinėse sutartyse taip pat gali būti nuostata, kuri skiriasi nuo numatytos įstatyme, dėl
kasmetinės atostogų kompensacijos ir priemokos už atostogas, kuri mokama kartu su kasmetine atostogų kompensacija, nustatymo.

Remiantis kolektyvine sutartimi, kasmetinė atostogų kompensacija gali būti nustatoma kaip
išmokėto darbo užmokesčio procentinė vertė arba taikant koeficientą, nustatytą pagal susikaupusių kasmetinių atostogų dienų skaičių. Atostogų priemoka nustatoma kaip procentinė vertė, grindžiama metine atostogų kompensacija.

Darbdavys yra atsakingas už darbo užmokesčio mokėjimą

Darbdavys yra atsakingas už darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojui. Rangovas (paslaugų
gavėjas) nėra atsakingas už darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojui. Tačiau įdarbindamas
laikinuosius darbuotojus rangovas privalo laikinųjų darbuotojų darbdaviui pateikti visą informaciją, kurios darbdaviui reikia, kad jis galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus.

Pagal naująjį Darbuotojų komandiravimo įstatymą statybvietės statytojas arba generalinis
rangovas , gavęs komandiruoto darbuotojo pranešimą, kad komandiruotam darbuotojui nebuvo
tinkamai sumokėta,

  • nedelsdamas paprašo komandiruoto darbuotojo darbdavio, pvz., komandiruojančios įmonės, pateikti informaciją apie mokamą darbo užmokestį ir ar mokamas darbo užmokestis atitinka įstatyme nustatytą darbo užmokestį, taip pat
  • nusiunčia darbuotojui prašymą pateikti informaciją ir ataskaitą, kuriuos pateikė komandiruojanti įmonė. Darbuotojo prašymu ataskaita ir prašymas pateikti informaciją taip pat pateikiami darbuotojų saugos ir sveikatos institucijai.

Statybvietės statytojas ir generalinis rangovas saugo prašymą ir ataskaitą dvejus metus nuo darbų pabaigos.

Daugiau informacijos: Darbo užmokestis

Kolektyvinė sutartis

Darbo teisės aktai yra darbo sąlygų reguliavimo darbo rinkoje pagrindas. Profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos sudaro kolektyvines sutartis dėl darbuotojų ir kolektyvines sutartis dėl valstybės tarnautojų. Kolektyvinėse sutartyse pateikiamos išsamesnės nuostatos dėl darbo sąlygų nei taikytinuose teisės aktuose. Visuotinai privalomos kolektyvinės sutartys taip pat privalomos nepriklausomiems darbdaviams, t. y. darbdaviams, nepriklausantiems darbdavių organizacijai. Bet kuri darbo sutarties sąlyga, kuri pažeidžia atitinkamą visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties nuostatą, yra niekinė.

Pavyzdžiui, vietos susitarimas reiškia, kad darbdavys ir darbuotojai gali sudaryti abiem šalims
privalomą susitarimą dėl tam tikrų darbo sutarties sąlygų. Tačiau kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatyti apribojimai vietos susitarimams, todėl prieš sudarant vietos susitarimą būtina tinkamai atlikti procedūrą.

Daugiau informacijos: Kolektyvinė sutartis

Latviankielisten sisältöjen ohjausteksti


Suomijos darbo apsaugos institucijos aptarnauja suomių, švedų ir anglų kalbomis. Mūsų pagalbos telefonu linija konsultuoja darbuotojų sveikatos, apsaugos bei darbo sąlygų klausimais. Telefono numeris: +358 295 016 620. Daugiau informacijos anglų kalba ieškokite nuorodoje Telephone Service. Jeigu norite susisiekti su mumis el.paštu, laiškais ar kitomis priemonėmis, turite kreiptis į Regioninės valstybinės administracinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra jūsų darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir atsakomybės už sveikatą kontaktinė informacija anglų kalba galima rasti nuorodoje Contact information