Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Allvarliga arbetsolyckor vid lyftarbete inom industrin

Allvarliga arbetsolyckor vid lyftarbete inom industrin

Pressmeddelande 9.9.2022 Västra och Inre Finland

Under innevarande år har fler allvarliga arbetsolyckor än vanligt inträffat vid lyft på arbetsplatser inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område.

”Vid olycksfallen har det i allmänhet varit fråga om att ett lyfthjälpmedel som använts vid lyftet har lossnat eller gått sönder mitt under lyftet. Vid arbetsolyckor i samband med lyft skadas i allmänhet arbetstagarens händer eller ben som hamnar under det fallande stycket”, berättar överinspektör Piia Koskinen. Koskinen preciserar att även om antalet olyckor har varit färre än tio, är antalet allvarliga olycksfall i arbetet oroväckande och ökar.

”Arbetsgivaren ska se till att lyftarbetet är planerat på förhand, att man i lyftarbetet använder ett för varje lyft lämpligt och säkert lyfthjälpmedel och att arbetstagarna får introduktion i säkra arbetssätt även vid lyft”, påminner överinspektör Koskinen.

”Faktorer som ska beaktas vid valet av lyfthjälpmedel är till exempel styckets storlek, vikt, tyngdpunkt och material. Man bör komma ihåg att kontrollera lyfthjälpmedlens skick och säkerhet med beaktande av tillverkarens anvisningar. Ett skadat lyfthjälpmedel får inte användas och det måste tas ur bruk”, betonar överinspektör Koskinen.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren ska utan dröjsmål anmäla en allvarlig arbetsolycka till polisen och regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Arbetarskyddsmyndigheten undersöker alla allvarliga olycksfall i arbetet som kommit till dess kännedom i brådskande ordning. I undersökningen utreds händelseförloppet och orsakerna till olycksfallet samt faktorer med hjälp av vilka liknande olycksfall kan förhindras.

Mer information om arbetsgivarens skyldigheter i fråga om allvarliga olycksfall i arbetet finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:
Piia Koskinen, överinspektör, 0295 018 450, piia.koskinen@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland