Tillbaka till föregående sida

Ändringar i bestämmelserna om visstidsanställningar, prövotid och återanställningsskyldigheten

Ändringar i bestämmelserna om visstidsanställningar, prövotid och återanställningsskyldigheten

16.1.2017

Ändringar i arbetsavtalslagen trädde i kraft vid årets början. Från och med början av 2017 kan arbetsgivare anställa en långtidsarbetslös för viss tid för minst ett år utan grundad anledning.  Arbetsavtalen kan vara flera - högst tre under en period på två år -, såvida den sammansatta längden inte överskrider ett år.

Långtidsarbetslös är en person som har varit arbetslös arbetssökande i minst ett år. Under den här tiden har han eller hon arbetet endast två veckor.

Prövotiden i arbetsavtal som ingåtts efter årsskiftet kan omfatta sex månader i stället för fyra månader hittills. Arbetsgivaren kan emellertid förlänga prövotiden om arbetstagaren under den tiden har varit arbetsoförmögen eller familjeledig i minst 30 dagar. Däremot är det inte längre möjligt att komma överens om en förlängning av prövotiden på grund av utbildning i anslutning till arbetet.

Inte heller i fortsättningen får prövotiden jämte förlängningar i visstidsanställningar pågå längre än för en tid som motsvarar hälften av avtalets längd.

Arbetsgivarens skyldighet att återanställa arbetstagare förkortas från och med årets början från nio till fyra månader.  I anställningsförhållanden som har varat i minst 12 månader är återanställningsskyldigheten emellertid sex månader. Förkortningen av återanställningsskyldigheten gäller arbetsavtal som upphör efter årsskiftet, även om arbetstagare har sagts upp före årsskiftet.

Återanställningsskyldigheten innebär att arbetsgivaren måste erbjuda arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl arbete.  Arbetsuppgiften ska vara densamma eller en liknande som den som arbetstagaren har haft och arbetstagaren ska vara anmäld som arbetssökande i TE-byrån.

Länk:
Regeringens proportion till ändring av arbetsavtalslagen