Innehållspublicerare

null Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare

Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare

Webbnyhet 7.12.2020

Suomeksi - In English

På grund av ändringarna i direktivet om utstationering av arbetstagare till en annan medlemsstat i samband med tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster har lagen om utstationering av arbetstagare ändrats. Ändringarna träder i kraft 1.12.2020.

Syftet med ändringarna är att främja likabehandling mellan utstationerade arbetstagare och nationella arbetstagare i Finland i fråga om bestämmande av lön och anställningsvillkor samt en jämlik konkurrensställning för företagen.

Begreppet minimilön ändras till begreppet lön

I direktivet har begreppet minimilön ersatts med begreppet lön med vilket man avser lön, ersättningar samt tillägg som bestäms med stöd av nationell lag, förordning eller författning eller kollektivavtal. Syftet med ändringen är att i större utsträckning än tidigare omfatta de anställningsvillkor som är obligatoriska att tillämpa på utstationerade arbetstagare. I Finland omfattar begreppet lön alla löneposter som bestäms med stöd av lag och kollektivavtal, dvs. grundlön och olika poster i den samt tillägg och ersättningar.

Vid bedömningen av huruvida de anställningsvillkor som gäller i Finland uppfylls kommer man framöver att tillämpa den nya bestämmelsen enligt vilken ska utbetalda tillägg och poster betraktas som ersättningar för faktiska kostnader och inte som lön om grunden för det tillägg eller den post som arbetsgivaren betalat ut är oklar.

Arbetsgivarens kvittningsrätt har också begränsats med en ny bestämmelse enligt vilken det utstationerande företaget i egenskap av arbetsgivare får med sin motfordran kvitta högst en tredjedel av nettolönen till en utstationerad arbetstagare. På så sätt tryggas en miniminivå för den utstationerade arbetstagarens utkomst under utstationeringen i Finland.

Kostnader för resa, kost och logi

Som ett nytt inslag föreskrivs det att arbetsgivaren av utstationerade arbetstagare är skyldig att ersätta kostnader för resa, kost och logi som utstationerade arbetstagare ådrar sig när de är borta från sin ordinarie arbetsplats i arbetslandet i enlighet med arbetslandets nationella lag eller praxis.

Däremot omfattas kostnader för utstationeringen av arbetstagare till Finland av tillämpningsområdet av avgångslandets bestämmelser och fastställs även enligt arbetsavtalets villkor. Undantag kan göras om kostnader inte ersätts alls enligt avgångslandets lag eller praxis eller på basis av det som överenskommits i arbetsavtalet eller om kostnadsersättningarna väsentligt understiger en nivå som i Finland betraktar som sedvanlig eller skälig. I dessa fall ersätts kostnaderna i en utsträckning som i väsentlig grad motsvarar ersättningsnivån enligt finska kollektivavtalsbestämmelser.

Villkor för inkvartering

Som ett nytt inslag föreskrivs det även om villkoren för inkvartering. Om arbetsgivaren ordnar inkvartering för en utstationerad arbetstagare för den tid denne arbetar i Finland, ska inkvarteringen uppfylla lagstiftningens krav och kollektivavtalens eventuella krav på inkvarteringsförhållanden. Eventuella misstankar om sanitär olägenhet utreds av hälsoskyddsmyndigheten och kollektivavtalsbestämmelserna övervakas av arbetarskyddsmyndigheten.

Långvarig utstationering

I anställningsförhållandet för en utstationerad arbetstagare ska även andra villkor än de minimivillkor som fastställts i lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas när den utstationerade arbetstagarens arbete har pågått i minst 12 månader.

Det som utöver kollektivavtalens bestämmelser om arbetstid, semester och arbetarskydd är nytt är även övriga bestämmelser i kollektivavtalet om ersättningar, tillägg och ekonomiska förmåner. Dessa omfattar bland annat kollektivavtalens bestämmelser om lön för nationella helgdagar, övriga betalda ledigheter såsom födelsedag eller begravning av en nära anhörig, samt andra bestämmelser om ekonomiska förmåner. Kollektivavtalens bestämmelser om villkor för ingående och uppsägning av anställningsförhållanden, konkurrensklausuler eller kompletterande tjänstepensioner beaktas emellertid inte.

Dessutom tillämpas semesterlagens bestämmelser om hur semester ges samt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag och lagen om fastställande av första maj i vissa fall såsom fridag för arbetarna.

Tillämpningen av ytterligare anställningsvillkor är inte arbetstagarspecifik, utan de ska tillämpas på en utstationerad arbetstagare som utför samma arbete på samma plats som en tidigare utstationerad arbetstagare. Det är bra om arbetsgivaren förfogar över ett uppföljningssystem som möjliggör beräkning av uppnåendet av tidsgränsen för arbetstiden i en situation där en arbetstagare ersätter en annan.

På en motiverad begäran av det utstationerande företaget kan tidsgränsen på 12 månader för att börja tillämpa de ytterligare anställningsvillkoren förlängas till 18 månader. Det utstationerande företaget ska anmäla förlängningen till arbetarskyddsmyndigheten.

Arbetstagarspecifika uppgifter i anmälan innan arbetet påbörjas fr.o.m. 1.10.2021

Lagändringen om anmälan som ska lämnas in innan arbetet påbörjas träder i kraft först 1.10.2021, varefter man ska i anmälan uppge uppgifterna om varje utstationerad arbetstagare inklusive identifieringsuppgifterna, skattenummer i hemviststaten och skattenummer som Skatteförvaltningen tilldelat i Finland.

Informationsskyldighet vid arbete som utförs av uthyrda arbetstagare

Vid arbete som utförs av uthyrda arbetstagare är användarföretaget skyldigt att i vidareutstationeringssituationer underrätta sin avtalspartner, dvs. arbetsgivaren av den utstationerade uthyrda arbetstagaren, om att arbetstagaren skickas eller förflyttas tillfälligt till arbete på ett annat arbetsställe utomlands. Syftet är att trygga den egentliga arbetsgivarens tillgång till information för att kunna uppfylla sina arbetsgivarskyldigheter.

Ikraftträdande

Lagändringarna tillämpas på utstationerade arbetstagare efter lagens ikraftträdande. En 12 månader lång övergångsperiod tillämpas på arbetstagare som redan är utstationerade då lagen träder i kraft. Med detta vill man trygga näringsidkarnas ställning i fråga om att anpassa verksamheten till lagändringarna.

Ett undantag från övergångsperioden på 12 månader är bestämmelsen om ytterligare anställningsvillkor i samband med långvarig utstationering vars regel om beräknande av arbetets varaktighet börjar tillämpas genast när lagen träder i kraft.

Vid arbete inom den yrkesmässiga trafiken tillämpas inte de nya bestämmelserna om lön, kostnadsersättningar, långvarig utstationering, förhandsanmälan och arbete som utförs av uthyrda arbetstagare. Särskilda regler för den yrkesmässiga vägtrafiken införs i samband med verkställigheten av rörlighetspaketet för vägtransporter. Vid arbete inom vägtrafiken fortsätter man tillämpa de nuvarande bestämmelserna.

Ytterligare information:

Jurist Anu Ikonen, 0295 018 143, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Konsultativ tjänsteman Päivi Kantanen, 0295 048 938, förnamn.efternam@tem.fi
Arbets- och näringsministeriet

Tyosuojelu.fi: Utstationerad arbetstagare