Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?

Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?

Pressmeddelande 7.6.2023

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

Främjande av likabehandling och likabehandlingsplan

Arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling i diskrimineringslagen förtydligas. I fortsättningen ska arbetsgivaren bedöma hur likabehandling uppnås med beaktande av alla diskrimineringsgrunder: ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning och andra personliga orsaker. En bedömning ska också göras i fråga om anställning och likabehandlingsplanen på arbetsplatsen ska innehålla slutsatserna av bedömningen av likabehandling.

Trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning

Diskrimineringslagen förbjuder beteende som kränker en persons människovärde. Den nya definitionen utvidgas till att omfatta trakasserier som riktas inte bara mot en individ utan också mot en människogrupp.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vid behov göra rimliga anpassningar i sin verksamhet för en person med funktionsnedsättning. Lagändringen preciserar också bestämmelserna om rimliga anpassningar för arbetstagare med funktionsnedsättning. Vid bedömningen av anpassningarna beaktas i första hand behoven hos personen med funktionsnedsättning, men i bedömningen beaktas också arbetsgivarens storlek, ekonomiska ställning, verksamhetens karaktär och omfattning samt kostnaderna för anpassningarna och det tillgängliga stödet. 

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering

Lagreformen medför ändringar i de övervakande myndigheternas uppgifter och befogenheter i fråga om arbetslivet. I fortsättningen kommer både diskrimineringsombudsmannen och arbetarskyddsmyndigheterna att övervaka främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar i fortsättningen precis som tidigare diskriminering i arbetslivet både på initiativ av en person som upplevt diskriminering och på myndighetsinitiativ. Tillsynen kan gälla likabehandlingsplaner, anlitande av utländsk arbetskraft och diskriminerande platsannonser.

Mer information:

Enhetschef Päivi Laakso, 0295 016 487, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Mer information om tillsynen över likabehandling och diskriminering i arbetslivet finns på vår webbplats https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/likabehandling