Innehållspublicerare

null Anställning av medborgare i tredje länder ska anmälas till TE-byrån

Anställning av medborgare i tredje länder ska anmälas till TE-byrån

21.4.2016

Arbetarskyddsmyndighetens observationer visar att arbetsgivarna har rätt bristfällig kännedom om att de ska anmäla anställningar av medborgare i s.k. tredje länder till TE-byrån. Redogörelsen ska lämnas till TE-byrån omedelbart, inom en vecka, och den ska innehålla de centrala villkoren i arbetet bl.a. de huvudsakliga arbetsuppgifterna, arbetets varaktighet och natur, lönen, vilket kollektivavtal som ska tillämpas och uppsägningstiden. Uppgifterna kan lämnas på bilagan till ansökan om arbetstillstånd som finns i TE-tjänstens webbtjänst (se länken i slutet av meddelandeten).

Arbetarskyddsmyndigheten ger arbetsgivaren råd i fråga om brister som har fastställts. Arbetarskyddsmyndigheten kan också polisanmäla försummelsen.

Om arbetsgivaren trots anvisningarna försummar sin skyldighet att lämna en utredning till TE-byrån, kan arbetarskyddsmyndigheten polisanmäla försummelsen.

Medborgare i tredje länder är medborgare i andra länder än Norden, EU-medlemsländerna, Liechtenstein och Schweiz. Medborgare i tredje länder måste i regel ha uppehållstillstånd för att få arbeta. I utlänningslagen anges situationer i vilka det är tillåtet att arbeta i Finland utan att arbetstagaren har uppehållstillstånd.

I utlänningslagen är den allmänna utgångspunkten att utländska arbetstagare ska ha rätt att arbeta i Finland. Rätten att förvärvsarbeta beror på arbetstagares nationalitet, hurdant arbete han eller hon kommer till Finland för att utföra och hur länge arbetet pågår. 

I utlänningslagen anges också de situationer i vilka det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Länkar och blanketter::
Arbetsgivarens skyldighet att anmäla om utländsk arbetskraft  
Hos arbetarskyddsmyndigheten finns blanketter för dokumentering av rätten att arbeta och minimivillkoren för anställningsförhållandet:
Förteckning över utländska arbetstagare och grunderna för deras rätt att arbeta (doc)
Utländska arbetstagare och grunderna för deras arbetstillstånd  (doc)
Utredning över de centrala villkoren i arbetet (pdf).
Utlänningslagen (301/2004)

Närmare information arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på numret 0295 016 620

Telefonrådgivning-sidan