Innehållspresentatör

null Arbetarskyddet för gemensamma arbetsplatser fungerar på stora arbetsplatser

Arbetarskyddet för gemensamma arbetsplatser fungerar på stora arbetsplatser

15.2.2017

När många olika arbetsgivares anställda arbetar i samma lokaler eller på samma arbetsplats kallas arbetsplatsen för en gemensam arbetsplats, om även riskerna är gemensamma och en av arbetsgivarna på basis av sin ställning har den huvudsakliga bestämmanderätten på den plats där arbetet utförs. Arbetssäkerheten på gemensamma arbetsplatser innebär vissa särskilda utmaningar, och dessa kartläggs i ett nationellt projekt som fullföljs hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (RFV). Projektet strävar efter att besvara utmaningarna genom tillsyn.

- Arbetsgivarna som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på arbetsplatserna, beställarna, kan fortfarande bättre uppfylla sin skyldighet att informera och bekämpa olycksrisker. Men även utredningen och bedömningen av riskerna har visat sig vara utmanande. Bland underentreprenörerna igen har vi konstaterat brister i fråga om användningen av skyddsutrustning och i fråga om säkerheten i anslutning till maskiner och anordningar, säger projektets koordinator, överinspektör Hanna-Kaisa Rajala hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Inom ramen för projektet har drygt hundra arbetarskyddsinspektioner genomförts. I samband med dem har fyra uppmaningar vid allvarliga försummelser och drygt hundra anvisningar getts i syfte att få arbetarskyddet på arbetsplatsen i skick. Brister har fastställts bl.a. när det gäller säkerheten i anslutning till maskiner, arbetsredskap och andra anordningar och när det gäller användningen av skyddsutrustning. – Det egna samarbetet i arbetarskyddsfrågor fungerar bra på de stora fabriker som jag har inspekterat. Där som jag i samband med tidigare inspektioner har gett entreprenörerna anvisningar, har de också rättat till förhållandena på berömligt sätt, säger inspektör  Jouko Ranta hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Syftet med det fyråriga projektet 2016–2019 är att identifiera det som särskilt utmärker gemensamma arbetsplatser, fenomen, utmaningar och särskilda situationer. Dessutom eftersträvar man att utreda hur arbetarskyddsansvaret på gemensamma arbetsplatser har fördelats bland aktörerna och slutligen vill man också stödja de gemensamma arbetsplatserna med att få arbetarskyddet i bra skick.

Närmare information:

Överinspektör Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, fornamn.efternamn(at)rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland