Innehållspresentatör

null Arbetarskyddets intensivövervakning i Västra Nyland: hälsorisker hanteras väl på de flesta arbetsplatser

Arbetarskyddets intensivövervakning i Västra Nyland: hälsorisker hanteras väl på de flesta arbetsplatser

16.11.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna genomförde under vecka 44 intensivövervakning i Västra Nyland. Under två dagar inspekterades sammanlagt 99 arbetsplatser. Inspektionerna genomfördes 31.10 och 1.11.2017 i Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vihtis. Syftet med tillsynen var att säkerställa att man på arbetsplatserna känner till hälsoriskerna i arbetet och sålunda kan förebygga ohälsa redan på förhand.

Samarbetet med företagshälsovården och arbetstagarna fungerar bra

I hanteringen av hälsoriskerna i arbetet är samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren av stor betydelse. Företagshälsovård hade ordnats exceptionellt bra på de arbetsplatser som inspekterades i Västra Nyland och saknades på endast fyra arbetsplatser.

Även samarbetet med arbetstagarna förlöpte utgående från inspektörernas observationer tämligen bra. På de flesta arbetsplatser kände man väl till vilka hälsorisker arbetet är förknippat med. På små arbetsplatser togs hälso- och säkerhetsriskerna upp på ett naturligt sätt i samtal vid sidan om arbetet. På många av arbetsplatserna med flera än tio arbetstagaren hade man emellertid inte valt en arbetarskyddsfullmäktig.

I inspektionerna övervakades också att arbetsplatsen hade utrett och bedömt farorna i arbetet. Det hade gjorts på 76 av de inspekterade arbetsplatserna. Företagshälsovårdens arbetplatsutredning fanns tillgänglig på 69 arbetsplatser.

Var tredje arbetsplats klarade inspektionen utan anmärkningar

I intensivövervakningen inspekterades mycket olika slag av arbetsplatser, allt från bevakningsföretag till blomaffärer. 36 arbetsplatser klarade sig utan anmärkning, det betyder att alla förhållanden som inspekterades hade skötts i enlighet med lagen.

”På några arbetsplatser hade man rentav hanterat arbetarskyddet exemplariskt och visade ett stort intresse för arbetarskyddsfrågor. Många arbetsplatser som hör till stora koncerner till exempel och vissa IT-företag hade skött arbetarskyddsfrågorna föredömligt” säger överinspektör Jari Nykänen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Endast i enskilda fall konstaterades flera försummelser. På en arbetsplats rökte man inne i arbets- och kundlokalen. Dessutom framgick det på en arbetsplats att det hade inträffat en allvarlig olycka som inte hade anmälts till arbetarskyddsmyndigheten. Olycksfallet undersöks av arbetarskyddsmyndigheten.

Vid sidan om tillsynen delade inspektörerna ut information bl.a. om arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi och arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning . I webbtjänsten finns också ett informationspaket för småföretag med information om anställnigar, arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Informationspaketet finns som elektronisk publikation på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/publikationer.

Mera information:
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.