Innehållspublicerare

null Arbetarskyddets tillsyn: Arbetsgivarna vet inte hur likabehandling ska bedömas och främjas

Arbetarskyddets tillsyn: Arbetsgivarna vet inte hur likabehandling ska bedömas och främjas

8.1.2019 – Södra Finland

På många arbetsplatser förstår man inte vad främjande av likabehandling innebär. Arbetsgivarens skyldighet arr främja likabehandling övervakades år 2018 vid ca 160 arbetarskyddsinspektioner i olika branscher i Södra Finland. Vid nästan varje inspektion visade det sig att det finns osäkerhet på arbetsplatserna om hur man ska följa diskrimineringslagens bestämmelse som förpliktigar till att främja likabehandling.

“De inspekterade arbetsplatserna hade oftast strävat efter att följa lagens bestämmelser. Bestämmelsen som rör främjande av likabehandling har dock formulerats så att arbetsgivarna inte vet vad de skall göra”, berättar arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vid inspektionerna förstod många tanken bakom främjande av likabehandling först efter att ha bekantat sig med verktyget för bedömning av likabehandling tillsammans med inspektören. Verktyget finns på Finlex webbsida http://yhdenvertaisuus.finlex.fi.

Bristfällig bedömning och uteblivna åtgärder i likabehandlingsplanen

Till främjande av likabehandling hör både förebyggande av diskriminering och stöd för personer i svagare ställning eller med risk för diskriminering. Arbetsgivarens uppgift är att först bedöma hur likabehandling på arbetsplatsen förverkligas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Därefter ska arbetsgivaren utveckla arbetsförhållandena och verksamheten utifrån behoven på arbetsplatsen så att alla människor behandlas lika exempelvis vid anställning och i personalfrågor.

Inspektionerna avslöjade att på många arbetsplatser hade man inte gjort någon täckande bedömning av likabehandling. Vid bedömningen ska i princip alla diskrimineringsgrunder iakttas: ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning och andra liknande omständigheter som gäller den enskilde som person.

En annan allmän brist var att planen för likabehandling stannade på ett principiellt plan: konkreta åtgärder som behövs på just den aktuella arbetsplatsen uteblev. I allmänhet var man inte ens medveten om dessa behov eftersom bedömningen var bristfällig.

“Det räcker inte att man inte diskriminerar någon på arbetsplatsen. På arbetsplatsen ska man reflektera över om det till exempel finns funktionshindrade eller personer med invandrarbakgrund i arbetsgemenskapen. Om inte, skulle arbetsgivaren då kunna aktivt förbättra sysselsättningen för den underrepresenterade gruppen?”, konkretiserar Hasunen.

När man har hittat utvecklingsbehoven på arbetsplatsen gör man upp planer och genomför åtgärder som gör att likabehandling genuint förverkligas på arbetsplatsen.

Bra insatser görs redan

Inspektionerna visade ändå att det finns bra insatser som främjar likabehandling. Några exempel:

  • Vid planering av öppna kontorslandskap uppmärksammades olika hinder angående bl.a. ergonomi, doftöverkänslighet och koncentrationssvårigheter.
  • Vid rekrytering såg man till att elektroniska system för arbetsansökan är tillgängliga även för specialgrupper såsom synskadade.
  • Behoven hos människor i olika åldrar uppmärksammades genom att öka flexibiliteten i arbetet för att bevara arbetsförmågan hos äldre personer.
  • I platsannonser uppmuntrade man minoriteter att söka platsen.
  • Kunder hos företaget fick information med syfte att förebygga olämpligt beteende mot utländska anställda.
  • I planeringen av arbetsskift beaktades olika religioners och kulturers helgdagar.
  • Som sommararbetare rekryterades i första hand funktionshindrade.
  • På arbetsplatsen startades en Pride-grupp för att förbättra sexuella minoriteters ställning dit vem som helst kan ansluta sig.

Ytterligare information
Arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen, tfn 0295 016 243 fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Myndigheten övervakar att arbetsgivarna följer lagstiftningen för arbetslivet och att arbetet är så sunt och säkert som möjligt. 1,1 miljoner personer arbetar i området och antalet övervakade arbetsplatser är 120 000.