Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsansvaren på de gemensamma arbetsplatserna förtydligas med ett fyraårigt övervakningsprojekt

Arbetarskyddsansvaren på de gemensamma arbetsplatserna förtydligas med ett fyraårigt övervakningsprojekt

7.1.2020

Arbetarskyddsmyndighetens fyraåriga projekt Gemensamma arbetsplatser – forsknings-, tillsyns och kommunikation har avslutats. Under projektet utförde arbetarskyddsinspektörerna sammanlagt 915 inspektioner runt om i Finland. Som tillsynsobjekt valdes industrins underhållsarbetsplatser, där 645 inspektioner gjordes, arbetsplatser inom industribyggande 200 inspektioner samt arbetsplatser inom servicebranschen cirka hundra inspektioner.

- Från intressenter, d.v.s. arbetsgivar- arbetarorganisationer hade vi fått respons om att det fanns skäl att rikta resurserna mot gemensamma arbetsplatser, berättar Päivi Suorsa från Regionförvaltningsverket i Norra Finland om om projektets uppkomst.

Grovt definierat är det frågan om en gemensam arbetsplats då när riskerna i arbetet är gemensamma och en av arbetsgivarna är i en position där han eller hon utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på arbetsplatsen.

I projektet som genomfördes under åren 2016-2019 övervakades arbetsgivare som var verksamma på gemensamma arbetsplatser. - Med övervakningen strävade man till att säkerställa arbetsgivarens lagenliga verksamhetssätt vid användande av huvudsaklig bestämmanderätt. Detta kunde säkerställas genom att övervaka andra arbetsgivare och självständiga egenföretagare på den gemensamma arbetsplatsen, berättar projektets koordinator, överinspektör Hanna-Kaisa Rajala.

När en arbetsplats är gemensam leder det till att arbetsgivare och egenföretagare har egna roller och ansvar för arbetssäkerheten. Tillsynen riktades mot de gemensamma arbetsplatsernas gränssnitt. - På så sätt kunde den verkliga arbetssäkerhet för alla arbetare på arbetsplatsen övervakas oberoende av arbetstiden. Som slutresultat av projektet fick man på grundval av tillsynserfarenheten utvecklad en modell för tillsyn av den gemensamma arbetsplatsen samt information om hur den gemensamma arbetsplatsen identifieras, konstaterar överinspektör Rajala.

Projektet förtydligade begreppet gemensamma arbetsplatser och utvecklade sätt att identifiera särskilda drag som utmärker gemensamma arbetsplatser, vilka är till exempel arbetarskyddsansvar, olika aktörers roller och ömsesidiga relationer samt informationsflödet.

Även forsknings- och kommunikationsprojekt

Projektet inkluderade även en forskningsdel. I forskningen framgick det att gemensamma arbetsplatser är uppenbart vanligast bland branscherna för byggande, industri samt transport och lagring. Enligt forskningen har utvecklingen lett till situationer och ställen vid utförande av arbete som inte omfattas av definitionen av gemensam arbetsplats som identifieras i lagstiftningen, men i vilka motsvarande situationer kan förekomma bland arbetsgivare och deras anställda på gemensamma arbetsplatser.
Projektets forskningsrapport finns här

Projektets kommunikation fokuserade på att träffa intressenter på olika arbetssäkerhets- och industribranschens mässor samt på olika intressentevenemang. - Sammanlagt mötte man 2 000 personer vid de åtta evenemangen som ordnades gällande arbetssäkerhetsfrågor vid gemensamma arbetsplatser. Med evenemang kommunikation flerdubblade vi antalet kontakter med intressentgrupper, summerar överinspektör Hanna Kaisa Rajala.

På mässorna finns projektet här och här

Ett nätbaserat seminarium, d.v.s. webinarie, organiserades om projektet och dess resultat, sammanfattningen av webinariet kan du se här

Slutrapporten för projektet Gemensamma arbetsplatser blir färdig i början av år 2020. Då finns den här

Ytterligare information:
Överinspektör Hanna-Kaisa Rajala, tfn 0295 017 625 fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet