Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsinspektioner på caféer och i pubar i Esbo: arbetsplatserna ska ha arbetsskiftförteckningar

Arbetarskyddsinspektioner på caféer och i pubar i Esbo: arbetsplatserna ska ha arbetsskiftförteckningar

16.8.2017 – Södra Finland

Under augusti-september kommer arbetarskyddsinspektörerna att utöva intensifierad tillsyn på arbetsplatser inom restaurangbranschen i Esbo. Målgruppen består särskilt av caféer, pubar och pizzerior. Inspektionerna kommer att genomföras utan förhandsanmälan.

I samband med inspektionerna kontrollerar vi att det finns arbetsskiftförteckningar på arbetsplatserna. Arbetsskiftförteckningarna ska göras upp för perioder på tre veckor och läggas fram för arbetstagarna en vecka innan den nya perioden inleds.

”I inspektionerna har vi sett att det ofta förekommer brister i samband med arbetsskiftförteckningarna bland annat när det gäller att ange tidpunkterna då arbetsskiftet börjar och slutar och lediga dagar. Arbetsskiftförteckningen är en officiell handling som det inte är tillåtet att göra ändringar i utan samtycke av arbetstagaren och arbetsgivaren”, påminner arbetarskyddsinspektör Seppo Parkkinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivaren ska följa de kollektivavtal som är bindande för branschen när arbetsskiftförteckningen görs upp. Kollektivavtalen för överordnade och arbetstagare finns i webbtjänsten Finlex.

Äkta beredskap inför hot om våld

Under inspektionerna granskar vi också hanteringen av hot om våld och ordnande av företagshälsovård samt att arbetstagarna ges lönekvitton.

Det ska finnas fungerande rutiner på arbetsplatserna för hanteringen av hot om kundvåld. Arbetstagarna ska känna till hur de ska gå till väga om en kund uppträder hotfullt eller på ett annat misstänkt sätt och hur debriefing har ordnats efter eventuella hotfulla situationer.

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad företagshälsovård. I den ingår arbetsplatsutredningen som företagshälsovården gör upp genom att besöka arbetsplatsen och bedöma arbetsförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa. Vanliga riskfaktorer i samband med arbetet i pubar är nattarbete och hot om kundvåld, i caféer och pizzerior igen mjöldamm. Arbetsplatsutredningen ska gås igenom tillsammans med arbetstagarna. Avtalet om företagshälsovård och arbetsplatsutredningen ska finnas framlagda för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge en lönespecifikation i samband med lönebetalningen. Med hjälp av lönespecifikationen kan arbetstagaren kontrollera att lönen har betalats rätt.

Under 2017 kommer det att genomföras cirka 700 arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen i södra Finland.

Mera information i webbtjänsten Tyosuojelu.fi:
Om arbetsskiftförteckningar
Om hot om våld
Om företagshälsovård
Om nattarbete

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Seppo Parkkinen, tfn 0295 016 329, fornamn.efternamn@rfv.fi
Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.