Innehållspublicerare

null Arbetarskyddslagstiftningen förnyas angående cancerfarliga agenser

Arbetarskyddslagstiftningen förnyas angående cancerfarliga agenser

24.10.2019

Arbetarskyddslagstiftningen angående cancerfarliga agenser kommer att förnyas från början av år 2020. Nya bindande gränsvärden fastställs gällande exponering för över 20 cancerfarliga agenser såsom kvartsdamm och dieselavgaser samt flera cancerfarliga metaller, bl.a. krom(VI)-föreningar. Även det nuvarande bindande gränsvärdet för trädamm från hårda träslag skärps. De nya bindande gränsvärdena inverkar speciellt på byggnads- och träförädlingsindustrin, teknikindustrin och gruvin-dustrin. Vissa av de nya gränsvärdena träder i kraft först efter övergångsperioder av olika längd. Reformerna verkställs genom att föreskriva om dem i statsrådets förordning om avvärjande av can-cerrisk i anslutning till arbete. I samband med detta ges också en ny förordning om kända skadliga halter (HTP-värden).

Även den så kallade ASA-lagen förnyas, vilken föreskriver om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (717/2001). I sam-band med reformen ändras listan över cancerfarliga agenser som förutsätter anmälan till ASA-registret. Anmälningsskyldigheten görs enhetlig med EU-lagstiftningen så att skyldigheten kopplas till EU:s klassificeringar enligt CLP-förordningen – anmälningsskyldigheten gäller i fortsättningen ämnen som har klassificerats som cancerframkallande eller som könscellsmutagent ämne enligt kate-gori 1A eller1B. Anmälningsskyldigheten gäller även exponeringar som uppstår under arbetsproces-sen och som fastställs separat, såsom kvartsdamm, trädamm från hårda träslag, dieselavgaser samt svetsrök från rostfritt stål. I fortsättningen betraktas även damm från björk som damm från hårt träslag. Arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser (838/1993) upphävs. Utöver lag-stiftningsreformerna är avsikten att i fortsättningen ändra ASA-registrets anmälningsförfarande ge-nom att gå över till elektroniskt anmälningssystem.

Genom den reviderade förordningen inkluderas uppdateringsdirektiven (2017/2398/EU, 2019/130/EU och 2019/983 EU) på EU-nivå i den nationella lagstiftningen, med vilka man på se-nare år har förnyat EU:s så kallade cancerdirektiv som föreskriver om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (2004/37/EG).

Ytterligare information:

Länkar till cancerdirektivets uppdateringsdirektiv:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2398&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN