Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakade likabehandling vid över tusen inspektioner

Arbetarskyddsmyndigheten övervakade likabehandling vid över tusen inspektioner

25.6.2019

Arbetarskyddsmyndigheten övervakade likabehandling och förbud mot diskriminering vid sammanlagt ca 1 250 inspektioner år 2018. Vid ungefär 300 inspektioner noterades att arbetsgivaren försummat att följa diskrimineringslagen.

Tillsynen gällde diskriminering av utländska arbetstagare i utbetalning av lön och andra minimivillkor, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling samt diskriminering i arbetsplatsannonser. Dessutom gjordes inspektioner med anledning av tillsynsbegäran, där man granskade diskriminering som enskilda arbetstagare eller arbetssökande har upplevt.

Närmare uppgifter om tillsynen finns i arbetarskyddsmyndighetens nya rapport Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2018. I rapporten finns också fallstudier av tillsynen.

Flest tillsynsbegäran om diskriminering på grund av hälsotillstånd, minst på grund av religion och sexuell läggning

Under året kontaktades arbetarskyddsmyndigheten ca 500 gånger angående diskriminering på arbetsplatsen. Ofta bad vederbörande om råd för hantering av fallet på arbetsplatsen eller ville diskutera om hens fall var diskriminering eller inte.

Begäran om tillsyn angående diskriminering gjordes ca 200 gånger till arbetarskyddsmyndigheten. Den vanligaste orsaken till begäran om tillsyn var upplevelse av diskriminering på grund av hälsotillstånd. Däremot gjordes tillsynsbegäran endast enstaka gånger angående diskriminering på grund av religion och sexuell läggning, trots att den offentliga diskussionen om dessa orsaker till diskriminering är ofta förekommande.

“Jag uppmanar dem som upplevt diskriminering i arbetslivet att ta kontakt med arbetarskyddsmyndigheten. Man kan ringa anonymt till oss och vi vidtar inga tillsynsåtgärder utan ett skriftligt medgivande av den som upplevt diskriminering”, berättar överinspektör Jenny Rintala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på telefonnumret 0295 016 620.

Ytterligare information:
Överinspektör Jenny Rintala
tfn
0295 016 345
fornamn.efternamn@rfv.fi  
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland