Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten anser att Wolts matbud står i anställningsförhållande

Arbetarskyddsmyndigheten anser att Wolts matbud står i anställningsförhållande

3.11.2021

Arbetarskyddsmyndigheten anser att Wolt Enterprises Oy:s matbud är anställda och att det ska föras arbetstidsbokföring över deras arbetstimmar. Arbetarskyddsmyndigheten, dvs. ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, fattade beslut i ärendet 1.11.2021. 

I beslutet åläggs Wolt att inom 14 dagar vidta åtgärder för att föra arbetstidsbokföring eller redogöra för åtgärderna till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndighetens beslut kan även överklagas hos förvaltningsdomstolen. 

Arbetarskyddsmyndigheten fattade beslutet utifrån en helhetsbedömning. Arbetarskyddsmyndigheten ser på saken ur arbetslagstiftningens synvinkel, och arbetsgivarskyldigheterna har föreskrivits som skydd för den svagare parten i ett avtalsförhållande. I bedömningen framkom många faktorer som också kunde ha gett fog för att anse matbuden vara företagare.

”Endast en domstol kan avgöra ett ärende på ett lagstiftningsmässigt bindande sätt. Med tanke på parternas rättsskydd och sakens samhälleliga betydelse skulle vi önska att domstolen gav ett avgörande i ärendet. Arbetslagstiftningen har inte följt med förändringarna i arbetslivet och den tekniska utvecklingen, och i nuläget har parterna i arbetslivet svårt att förutse hur lagen ska tolkas”, berättar direktör Eerik Tarnaala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Beslutet baserade sig på en helhetsbedömning

I arbetarskyddsmyndighetens helhetsbedömning talar i synnerhet följande faktorer som hänför sig till det konkreta arbetssättet för ett anställningsförhållande: Matbud har en underordnad ställning i förhållande till Wolt och dess plattform. Wolt definierar arbetet bland annat genom att leda och övervaka arbetet via plattformen samt genom att kontrollera användning av vikarie. Buden har ingen möjlighet att påverka arvodesnivån och ersättningens storlek. 

Arbetsavtalslagen är en tvingande rättighet och avtalsparterna kan inte på ett giltigt sätt komma överens om att tillämpa den sinsemellan. Syftet med detta är att skydda en arbetstagare som är underordnad arbetsgivaren.

På basis av helhetsbedömningen och med beaktande av arbetsavtalslagens tvingande natur anser arbetarskyddsmyndigheten att kännetecknen för ett anställningsförhållande i enlighet med 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen uppfylls i matbudens arbete, och att man därför ska följa arbetstidslagen i matbudens arbete.

Mer information:
Direktör Eerik Tarnaala, fornamn.efternamn@avi.fi, 0295 016 370
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet