Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten ger stöd genom inspektioner, per telefon och på webben

Arbetarskyddsmyndigheten ger stöd genom inspektioner, per telefon och på webben

13.12.2021

I slutet av september frågade vi er i nyhetsbrevet hur arbetarskyddet fungerar på era arbetsplatser och hurdan hjälp ni fått av arbetarskyddsmyndigheterna. Tack till alla som svarat! Om du inte hann besvara enkäten den här gången, återkommer vi nästa höst med en ny enkät. 

De arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefer som besvarade enkäten var i genomsnitt rätt nöjda med arbetarskyddet på sin arbetsplats. De flesta upplevde också att de fått stöd för sitt arbete av arbetarskyddsmyndigheten. En del konstaterade dock att de lyckligtvis inte ännu hade behövt stöd. 

Enkäten besvarades av ganska få, endast 56 läsare. Detta kan delvis bero på att vi i denna första enkät särskilt ville betona öppna svar för att utveckla vår service.  

Största delen av respondenterna var arbetarskyddsfullmäktige, medan ett dussin var arbetarskyddschefer. Drygt hälften av respondenterna arbetade på arbetsplatser med över 250 anställda, och åttio procent av svaren kom från arbetsplatser med över 50 anställda. 

Vi frågade om arbetarskyddsfrågorna har hanterats bra eller dåligt på arbetsplatsen på en femgradig skala. Nästan hälften av respondenterna gav sin arbetsplats det allmänna vitsordet fyra (4), dvs. att arbetarskyddet har skötts väl på arbetsplatsen. Fyra respondenter ansåg att arbetarskyddet hade skötts utmärkt på deras arbetsplats. En av respondenterna bedömde att arbetarskyddssituationen på arbetsplatsen var mycket dålig. Medeltalet för svaren var 3,5.

Enligt enkäten är arbetarskyddspersonalens verksamhetsmöjligheter och verksamhetsmodeller rätt olika på olika arbetsplatser. Av svaren framgår att de modell- och exempelunderlag som arbetarskyddsmyndigheten erbjuder skulle öka effektiviteten och genomslagskraften av arbetsplatsernas arbetarskydd, liksom även mätare och verktyg som styr genomförandet av de åtgärder som behövs samt uppföljningen. Underlag och mätare finns på arbetarskyddets webbtjänst Tyosuojelu.fi. 

En utmaning för arbetsplatserna verkar enligt enkäten fortfarande vara motsättningar (arbetarskyddspersonalen vs ledningen). Att bryta ner denna motsättning skulle naturligtvis vara mycket viktigt med tanke på arbetarskyddets effektivitet.

Viktig information om tolkningen av lagar

Respondenterna har framför allt fått stöd från arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning, webbtjänsten (Tyosuojelu.fi) och i samband med inspektioner. Utöver tolkningen av lagar sökte man ofta information om diskriminering och trakasserier samt ärenden som gäller inomhusluften.

Telefonrådgivningen ansågs i allmänhet vara en bra och fungerande tjänst: ”Jag ringer RFV:s arbetarskyddsrådgivning oftare än en gång i månaden. Den är mycket bra och nödvändig, och jag har ställt många frågor om tolkningen av lagen även på arbetsgivarens begäran.” Alla upplever dock inte att de fått hjälp: ”Jag har ringt er telefonrådgivning, men det känns ändå som att jag lämnats ensam med mitt problem.”

Webbtjänsten var en databank med låg tröskel som också användes mycket: ”Jag hittar alltid den information jag behöver på webbplatsen.” En av respondenterna lyfte i synnerhet fram den rättsfallsinformation i anslutning till arbetarskyddet som finns på webbplatsen: ”Den allra viktigaste kanalen är RFV:s arbetarskyddsmeddelanden. Trots att jag inte alltid håller med dem, fungerar de som en slags väckarklocka som påminner mig att titta på olika saker.”

Arbetarskyddsinspektioner ansågs vara en mycket viktig form av stöd och information som det kunde finnas mer av enligt respondenterna. ”Före arbetarskyddsinspektionerna berättade inspektören gärna om sin verksamhet för mig och vad man kommer att prata om under inspektionen.” Färre inspektioner under coronatiden ledde till kritik. Vissa upplevde också att inspektionen endast hade genomförts ”på enträgen begäran”. 

Utbildning och klarhet i rollerna

Många respondenter var nöjda med det stöd de fått från arbetarskyddsmyndigheten, men mer utbildning önskades. I synnerhet lyftes webbseminarierna fram, som många redan hade följt: ”Gratis webbinarier om arbetarskydd. Vårt företag vill inte betala för utbildningen och ger inte möjligheter till det." 

Dessutom önskades det att information skulle ges genom exempelfall och att man skulle få konkreta anvisningar, attitydfostran och byggande av en arbetarskyddskultur samt överhuvudtaget mer myndighetsaktivitet och inspektioner. Som en egen helhet lyfte man fram förtydligandet av arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter och roll. Också detta nyhetsbrev nämndes som en välkommen påminnelse i arbetarskyddsfrågor. 

Vi utvecklar verksamheten utifrån responsen

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån den värdefulla respons vi fått. I framtiden lyfter vi också fram arbetarskyddslagar och deras tolkningar i nyhetsbrevet på ett så omfattande sätt som möjligt, och strävar efter att inkludera de konkreta exempelfall som respondenterna önskar sig i nyhetsbrevet. 

Arbetarskyddsinspektionerna på arbetsplatsen är fortfarande en central verksamhetsform för arbetarskyddsmyndigheten. De avgiftsfria webbseminarierna är populära och vi utvecklar dem kontinuerligt. Vi utvecklar också naturligtvis hela tiden vår inspektionsverksamhet – utifrån enkäten satsar vi förutom på inspektionerna även på möjligheterna till elektronisk ärendehantering och olika slags lättare auditeringar som skulle stöda många arbetarskyddsaktörers arbete.

Ett sunt arbete utförs i samarbete – tack för att du läser, bryr dig och agerar för vår gemensamma sak! 

Mer information:
Arbetarskyddsmyndighetens kommunikation 
Kommunikationschef Eva Mäntymäki
050 312 8810, fornamn.efternamn@avi.fi