Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten granskade diskriminering och likabehandling vid över tusen inspektioner

Arbetarskyddsmyndigheten granskade diskriminering och likabehandling vid över tusen inspektioner

5.8.2020

Arbetarskyddsmyndigheten granskade likabehandling och förbud mot diskriminering vid sammanlagt ca 1 020 inspektioner år 2019. Föremål för tillsynen var diskriminering av utländska arbetstagare i utbetalning av lön och andra minimivillkor, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling samt diskriminering i arbetsplatsannonser. Dessutom gjordes inspektioner med anledning av tillsynsbegäran, där man granskade diskriminering som enskilda arbetstagare eller arbetssökande har upplevt.

Arbetsgivaren är skyldig att främja likabehandling på arbetsplatsen. Detta granskades vid 304 inspektioner, och i 197 av dessa upptäcktes missförhållanden.

Förbud mot diskriminering gällande anlitade av utländsk arbetskraft granskades vid över 600 inspektioner. Vid 60 av dessa noterades diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet i löneutbetalning eller andra minimivillkor. Detta betyder inte att det inte skulle ha förekommit diskriminering i de övriga fallen, eftersom en verklig lönejämförelsen ofta inte kan göras bland annat på grund av brister i arbetstidsdokumentationen. Vid tillsynen meddelades cirka 300 ålägganden om bristfällig eller saknad arbetstidsbokföring och cirka 330 ålägganden om arbetsskiftsförteckningar.

Närmare uppgifter om tillsynen finns i arbetarskyddsmyndighetens nya rapport Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2019. I rapporten finns också fallstudier av tillsynen.

Den vanligaste orsaken till begäran om tillsyn var upplevelse av diskriminering på grund av hälsotillstånd

Under året kontaktades arbetarskyddsmyndigheten ca 500 gånger angående diskriminering på arbetsplatsen. Ofta bad den som tog kontakt om råd för hantering av fallet på arbetsplatsen eller ville diskutera om hens fall var diskriminering eller inte.

Begäran om tillsyn angående diskriminering gjordes ca 180 gånger till arbetarskyddsmyndigheten, och utifrån dessa gjordes 110 inspektioner. I en 38 inspektioner ansåg man att arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet om diskriminering. Den vanligaste orsaken till begäran om tillsyn var upplevelse av diskriminering på grund av hälsotillstånd. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning behandlades vid fler inspektioner än tidigare, men diskriminering på grund av funktionsnedsättning är fortfarande en tämligen ovanlig orsak till tillsynsbegäran.

“Jag uppmanar dem som upplevt diskriminering i arbetslivet att modigt ta kontakt med arbetarskyddsmyndigheten. Man kan ringa vår telefonrådgivning anonymt och vi vidtar inga tillsynsåtgärder utan ett skriftligt medgivande av den som upplevt diskriminering”, säger överinspektör Päivi Laakso vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–11:30 och 12.30–15 på telefonnumret 0295 016 620.

Ytterligare information:

Överinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Ulla Riikonen
tfn 0295 018 174, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland