Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare

20.4.2021

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

Arbetstagaren måste ha faktisk möjlighet att uppnå minimiackordslön

Inom säsongsarbete inom jordbruk, såsom skörd av bär och grönsaker, tillämpas ofta ackordslön. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran bevisa att arbetstagaren har haft en faktisk möjlighet att uppnå minimiackordslön i enlighet med kollektivavtalet. Därför ska arbetsgivaren inte bara ha timbokföring per arbetstagare och dag, utan även bokföring över de insamlade mängderna per arbetstagare och dag. 

Enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna ska ackordslönens storlek fastställas så att arbetstagarnas ackordsinkomst, när arbetet framskrider i normal ackordsarbetstakt, överskrider lönen med minst 20 % enligt den minimitimlön som legat till grund för ackordsprissättningen. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren inskolning så att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper och förutsättningar för att nå ackordsinkomsterna. Arbetstagaren ska för sin del se till, att han eller hon arbetar enligt den arbetstakt som arbetsgivaren har fastställt för ackordarbete.  

Kollektivavtalsparternas gemensamma ståndpunkt är att den normala arbetstakten är korrekt fastställd, när mer än hälften av arbetstagarna under arbetsperioden har nått en lönenivå som överstiger grundlönen med 20 procent. För att visa detta, måste det vara möjligt att jämföra arbetstagarnas arbetsresultat med de faktiska arbetstimmarna.

Garantilönebestämmelsen i kollektivavtalet innebär i sin tur att om förutsättningarna för ackordsarbete inte uppfylls av orsaker som inte beror på arbetstagaren, ska plockningen börja utföras som timarbete. Sådana orsaker kan till exempel vara liten skörd, dåligt väder eller arbetsarrangemang som beror på arbetsgivaren.

Tillsynsobservationer: lönerelaterade brister och brister i arbetstidsbokföringen

Under 2020 övervakade arbetarskyddsmyndigheten uppfyllandet av minimivillkoren för anställningsförhållandet för utländska säsongsarbetare vid totalt 34 inspektioner. Vid hälften av dem konstaterades lönerelaterade brister. Det förekom brister både i grundlönen och i betalningen av förhöjningsdelarna för övertids- och söndagsarbete. Enligt tillsynsobservationerna är det vanligt inom skörd av bär och grönsaker, att arbetsgivaren inte har säkerställt att ackordstillägg i enlighet med kollektivavtalet tillämpas, när arbetsgivaren fastställer ackordsprissättningen. 

Vid 13 inspektioner kunde en lönejämförelse, antingen helt eller delvis, inte göras eftersom arbetsgivaren inte hade haft en ändamålsenlig arbetstidsbokföring. Sammantaget hade två tredjedelar av tillsynsobjekten brister i arbetstidsbokföringen. Nästan lika många hade inte upprättat alls någon arbetsskiftsförteckning eller så var den ofullständig.

"Arbetsgivaren ska föra in alla arbetstimmar särskilt för varje arbetstagare i arbetstidsbokföringen. Denna skyldighet gäller även arbetstimmar som utförts som ackordsarbete”, påpekar överinspektör Merja Laakkonen vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. 

Arbetstagare utan rätt att arbeta vid var femte inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten övervakade också hur arbetsgivare som använder utländsk säsongsarbetskraft hade uppfyllt sina skyldigheter när det gäller att säkerställa rätten att arbeta. Detta övervakades i fjol vid 72 inspektioner, främst i företag inom jord- och skogsbruk.  

Vid var femte inspektion påträffades utländsk arbetskraft som inte hade rätt att arbeta i Finland. Antalet är stort med tanke på att en tidsbegränsad undantagslag var i kraft på grund av coronapandemin där utlänningars rätt att arbeta enligt lagen var mer omfattande än normalt under april–oktober.

Ytterligare information:

Inspektör Katariina Nysund, 0295 018 704, fornamn.efternamn@avi.fi 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Överinspektör Merja Laakkonen, 029 501 6976, fornamn.efternamn@avi.fi 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet