Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakar i södra Finland efterlevnaden av den nya arbetstidslagen samt psykosocial belastning i sakkunnigarbete

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar i södra Finland efterlevnaden av den nya arbetstidslagen samt psykosocial belastning i sakkunnigarbete

16.4.2021 – Södra Finland

Under 2021 kommer ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland att på arbetsplatser inom informations- och kommunikationssektorn och statsförvaltningen utföra arbetarskyddstillsyn i anslutning till arbetstidsskyddet. Inspektioner utförs i branscher där flexibla arbetstidsarrangemang ofta tillämpas och där skadlig psykosocial belastning till följd av arbetstiderna kan förekomma.

Med psykosociala belastningsfaktorer avses faktorer som anknyter till arbetets innehåll och organisering och arbetsgemenskapens sociala funktion och som kan leda till skadlig belastning för arbetstagaren. Belastningsfaktorer är faktorer relaterade till arbetet eller arbetsförhållandena, oavsett vem som utför arbetet. Arbetsbelastningen kan bli skadlig för hälsan om belastningen är långvarig, om personen inte kan återhämta sig tillräckligt från den eller om belastningsfaktorerna är mycket starka eller upprepas ofta. 

Den nya arbetstidslagen framhäver arbetstidsskyddets betydelse 

Arbetarskyddstillsynen bidrar till att bedömningen av riskerna på arbetsplatserna också tar hänsyn till de olägenheter som arbetstiderna medför. Arbetsgivarna måste övervaka den arbetade tiden och se till att vilotiderna iakttas så att arbetstagarna har tillräckligt med tid för att återhämta sig från arbetet.

Arbetstidslagen som trädde i kraft i början av 2020 framhäver arbetstidsskyddets betydelse. Syftet med inspektionerna är att övervaka att arbetsgivarna har tagit hänsyn till de ändrade bestämmelserna i den nya arbetstidslagen och att de tillämpar lagen korrekt.  Ett annat syfte är att säkerställa att arbetsgivarna har fungerande praxis för och tillräcklig kännedom om förebyggande och hantering av arbetstidsbelastning.

“Inspektionen syftar också till att hjälpa arbetsplatsen att utveckla sin arbetarskyddsverksamhet och sina arbetsförhållanden. Samtidigt är den ett tillfälle till dialog mellan arbetarskyddsinspektören, arbetsgivaren och arbetstagarna”, säger enhetschef Päivi Laakso vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Det är bra att förbereda sig för inspektionen på arbetsplatsen

På grund av coronaläget genomförs inspektionerna virtuellt. Inspektörerna kontaktar i förväg de arbetsplatser som valts ut för inspektion för att komma överens om tidpunkten för inspektionen:
”De arbetsplatser som inspekteras kommer att få en anvisning om förberedelserna inför arbetarskyddsinspektionen, med mer detaljerad information om hur inspektionen genomförs och vilka dokument som då behandlas. Också frågor som företrädare för arbetsplatsen själva vill ta upp kan diskuteras under inspektionen”, påpekar Päivi Laakso. 

Vid inspektionerna används arbetarskyddsmyndigheternas enkät Arbetets psykosociala belastningsfaktorer för att kartlägga belastningen på arbetsplatsen. Enkäten genomförs före inspektionen och en anonym sammanfattning av enkätresultaten behandlas vid inspektionen. 

Arbetarskyddsförvaltningens webbinarium den 5 maj 2021 kommer också att behandla hanteringen av arbetstidsbelastning. Anmälan till webbinariet Arbetstidsfrågor i sakkunnigarbete (på finska) sker på www.tyosuojelu.fi/live7

Nyttig information på Tyosuojelu.fi:

Arbetsplatserna måste kunna hantera den belastning och det arbetstidsskydd som hänför sig till arbetstider – Så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen (på finska)

Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

Arbetstid

Ytterligare information:

Enhetschef  Päivi Laakso, 0295 016 487, paivi.m.laakso@avi.fi 
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland