Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakar sommarjobben

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar sommarjobben

6.6.2022

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken uträttar arbetarskyddsinspektioner på säsongsarbetsplatser i hela Finland under sommaren och hösten. Tillsynen inriktas på sommarjobb inom turism- och förplägnadsbranschen, handel och jordbruk samt marknads- och evenemangsförsäljning. Dessutom inriktas tillsynen på permanenta arbetsplatser inom telemarknadsföring och på restauranger som sysselsätter arbetstagare i början av deras karriär. Under sommaren utförs sammanlagt cirka 150 inspektioner.

Inspektioner utförs både enligt överenskommelse och utan förhandsanmälan. Om arbetsgivaren inte kan nås under inspektionen, hörs arbetsgivaren efter inspektionsbesöket.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetslagstiftningen på arbetsplatserna. Syftet med tillsynen är att säkerställa att man även på säsongsarbetsplatser iakttar minimivillkoren för anställningsförhållanden och att man behärskar grunderna för arbetssäkerheten. Syftet med tillsynen är att förebygga tvister i arbetslivet och förhindra osund konkurrens. Målet är också att stöda säsongsarbetsplatser i förebyggande, frivillig arbetarskyddsverksamhet.  

Vid inspektionerna övervakas arbetsavtal och arbetstid 

Vid tillsynen fokuserar man på frågor som gäller arbetsavtal och arbetstid. På arbetsplatserna kontrolleras bland annat om arbetsavtalen har ingåtts skriftligen, om man i samband med lönebetalningen ger en ändamålsenlig lönespecifikation, om det på arbetsplatsen har gjorts upp en arbetsskiftsförteckning och om det ordnats pauser i arbetet på behörigt sätt. 

Under inspektionerna övervakas dessutom arbetstagarnas introduktion och handledning i arbetet, ordnande av företagshälsovård och genomförande av hälsogranskning för nyanställda samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Som en del av övervakningen av introduktionen i arbetet fäster man vid inspektionerna även uppmärksamhet vid arbetsplatsens personalutrymmen och huruvida det finns tillgång till dugligt dricksvatten på arbetsplatsen.

Under inspektionen kan arbetsgivare och arbetstagare fråga inspektörerna om ärenden gällande anställningsförhållandet och arbetssäkerheten. 


Mer information: 
Överinspektör Jan Mikkonen
0295 018 163, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet