Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakar sommarjobben i Sydvästra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar sommarjobben i Sydvästra Finland

21.6.2021 – Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utför arbetarskyddsinspektioner på sommarjobbsplatser under sommaren och början av hösten. Inspektioner görs på små arbetsplatser inom servicebranschen som man vet anställer sommarjobbare. Typiska sådana arbetsplatser är fastighetsskötsel, glassförsäljning, sommarcaféverksamhet, primärproduktion och bärförsäljning. Även andra branscher inspekteras. Inspektionerna görs utan förhandsanmälan. Arbetsgivarna hörs vid behov efter inspektionen.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetslagstiftningen på arbetsplatserna. Syftet med tillsynen är både att övervaka att arbetarskyddslagstiftningen följs och att vägleda arbetsgivarna att agera på eget initiativ för att verkställa arbetarskyddet på arbetsplatsen. Målet med arbetarskyddet är att förebygga olycksfall i arbetet, arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar så att arbetstagarna kan arbeta hälsosamt i sitt arbete så länge som möjligt.

Centrala arbetarskyddsfaktorer i sommararbetet är bland annat hot om kundvåld, belastning av stöd- och rörelseorganen samt olycksfallsrisker i anslutning till olika apparater och maskiner. För att förebygga och hantera dessa är det viktigt att det på arbetsplatsen finns rätt slags förfaranden som man ger de unga nya arbetstagarna handledning i. 

Genom arbetarskyddsinspektioner övervakas även ärenden som gäller anställningsförhållandet. På arbetsplatserna kontrolleras bland annat om arbetsavtalen har ingåtts skriftligen, om man i samband med lönebetalningen ger en ändamålsenlig lönespecifikation, om det på arbetsplatsen har gjorts upp en arbetsskiftsförteckning och ordnats med pauser i arbetet samt om den unga har möjlighet att sätta sig ner mellan varven. 

Dessutom granskas ordnandet av företagshälsovård, försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, social- och personalutrymmena samt om det på arbetsplatsen finns tillgång till dugligt dricksvatten. På inspektionens agenda finns också arbetsplatsintroduktionerna och handledningen de unga ges.

Arbetsgivarna och arbetstagarna kan ställa frågor till inspektörerna under inspektionen. Efter inspektionerna är det möjligt att ställa frågor per telefon eller e-post till ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket. 

Mer information: 
överinspektör Jan Mikkonen, 0295 018 163
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet