Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten utförde tillsyn över sommararbetsplatser sommaren 2020 - skiftplaneringen skaver jobb i tjänstesektorn

Arbetarskyddsmyndigheten utförde tillsyn över sommararbetsplatser sommaren 2020 - skiftplaneringen skaver jobb i tjänstesektorn

29.9.2020

Två arbetarskyddsinspektörer på glasskiosken

Under sommaren 2020 gjorde arbetarskyddsmyndigheter rikstäckande inspektioner på 250 arbetsplatser. Tillsynen avslöjade upprepade brister i ordningen av företagshälsovården, överenskomna arbetsvillkor, skiftplanering och efterlevnad av kollektivavtalets lönebestämmelser.

De flesta av platserna som var under tillsynen var i tjänstesektorn som är typiska för ungdomar: glasskiosker, sommarkaféer och bärförsäljningsställen. Sommararbetsplatser har varit under tillsyn även tidigare, men i sommar gjordes särskilda ansträngningar för att diskutera med anställda och se till att anställda i ett tidigt skede av sin arbetskarriär har en uppfattning om sina rättigheter.

Vid upp till hälften av inspektionerna var man tvungen att ge förpliktelser angående företagshälsovården. Var femte arbetsplats saknade företagshälsovård helt. På arbetsplatserna ansågs det att den lagstadgade företagshälsovården inte är relevant på säsongsarbetsplatser. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att företagshälsovården är obligatorisk på alla arbetsplatser där man har anställda. Företagshälsovården kan också stödja säsongsarbeten i arbetsplatsens eget arbetarskyddsarbete och det är viktigt att komma ihåg att använda den här företagshälsovårdens förebyggande tjänst. Hälsoinspektioner och arbetsplatsutredningar som utförs av företagshälsovården är också viktiga för säsongsarbetsplatser.

Ur arbetstagarens synvinkel gällde de mest oroande resultaten överenskomna arbetsvillkor, skiftplanering och efterlevnad av kollektivavtalets lönebestämmelser. Var femte inspektion avslöjade brister i anställningsvillkoren och vid 8% av inspektionerna var upptäckten relaterad till grunder för hur lönen bestäms. Arbetsplatsen hade antingen tillämpat fel kollektivavtal eller så hade lönen som avtalats i anställningsavtalet under enligt det allmänt bindande kollektivavtalet i branschen. På sommararbetsplatser ändras vanligtvis arbetsscheman när vädret förändras.

Arbetarskyddsinspektörer har ingripit i olagliga förfaranden i flera år, men fortfarande möter man dessa situationer upprepade gånger vid inspektioner.  Arbetarskyddsmyndigheten påpekar därför att förteckningen över arbetsskift som meddelats till anställda i regel inte får ändras utan arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren kan inte heller ge ett permanent samtycke till att hans eller hennes arbetsskift kan ändras med bara några timmars varsel. På en av de tio arbetsplatserna hittades brister i förtäckningen över arbetsskift.

Ytterligare information
Jurist Aki Eriksson, 029 501 6254, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Mer om detta ämne finns på webbsidan Arbetarskydd.fi
Om anställningsförhållanden
Om unga arbetstagare