Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten utvecklade en ny enkätmetod för övervakning av psykosocial arbetsbelastning

Arbetarskyddsmyndigheten utvecklade en ny enkätmetod för övervakning av psykosocial arbetsbelastning

12.9.2019

Arbetarskyddsmyndigheten har utvecklat en ny enkätmetod för övervakning av psykosocial belastning. Genom enkäten kan inspektören samla in uppgifter från arbetstagare om deras upplevelser av psykosocial belastning före det egentliga inspektionsbesöket. Utifrån svaren kan övervakningen inriktas på förhållanden som belastar arbetstagarna speciellt ofta. Enkäten tas i bruk i höst.

Enkäten finns i webbtjänsten Tyosuojelu.fi på finska, svenska och engelska på sidan Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer.

Psykosocial belastning är en arbetarskyddsrisk

De psykosociala belastningsfaktorerna är nuförtiden en betydande arbetarskyddsrisk på många arbetsplatser. Trots det är det vanligt att man inte identifierar dem eller uppfattar dem som riskfaktorer.

Enkäten hjälper till att identifiera arbetsplatsens belastningsfaktorer som enligt vetenskapliga undersökningar har visat sig ha samband med arbetstagarnas hälsa. De psykosociala belastningsfaktorerna kan relatera till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet eller till  arbetsgemenskapens sociala funktion.

Enkäten kan även användas av arbetsplatserna

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren identifiera och utreda belastningsfaktorerna på arbetsplatsen samt bedöma deras betydelse för hälsan.

Arbetsplatserna kan använda enkätmetoden som ett hjälpmedel i identifieringen av arbetsplatsens psykosociala belastningsfaktorer. Enkätmetoden kan även fungera som arbetsgivarens uppföljningsverktyg i bedömningen av om åtgärderna som vidtagits för att minska den skadliga arbetsbelastningen har fungerat. Användningen av enkäten på arbetsplatsen har beskrivits mer utförligt i metodbeskrivningen (på finska).

Enkäten utarbetades i samarbete med experter i arbetslivet och med arbetsplatserna

Enkätmetoden utvecklades i samarbete med experter från Arbetshälsoinstitutet. I styrningsgruppen för utvecklingsprojektet fanns medlemmar från Akava, FFC, STTK, EK, Statens arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Social- och hälsovårdsministeriet och från Arbetarskyddscentralen.

Enkätmetoden testades som ett pilotprojekt i två faser i arbetarskyddstillsynen. Vid inspektionerna i pilotprojektet utreddes arbetstagarnas och arbetsgivarnas uppfattningar om hur metoden fungerar.

Ytterligare information:
Överinspektör Jenny Rintala
tfn 0295 016 345, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet