Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndighetens marknadstillsynsprojekt: Samma aktörer gör sig upprepade gånger skyldiga till försäljning av produkter med bristfällig märkning

Arbetarskyddsmyndighetens marknadstillsynsprojekt: Samma aktörer gör sig upprepade gånger skyldiga till försäljning av produkter med bristfällig märkning

6.3.2020

Arbetarskyddsmyndigheten (rfv) genomförde år 2019 ett riksomfattande projekt för tillsynen över marknaden för personlig skyddsutrustning inom säkerhetsbranschen. Inspektioner gjordes i företag som tillverkar skyddsutrustning, i specialaffärer, nätbutiker, järnaffärer och varuhus som importerar och säljer skyddsutrustning i Finland. I projektet granskades 79 olika produktmärken. Kvantitativt sett granskades flest skodon, 20 par.

I projektet framkom det att samma verksamhetsidkare i regel på upprepat sätt gör sig skyldiga till försäljning av skyddsutrustning med bristfällig märkning. Det största missförhållandet utgjordes av bristfälliga bruksanvisningar för skyddsutrustningen. I de flesta fall saknade bruksanvisningarna skyddsklasser, förklaringar till märkningen på skyddsutrustningen och kontaktuppgifter till typkontrollverket”, berättar ledaren för projektet överinspektör Reijo Kallio.

I syfte att förbättra situationen gör arbetarskyddsmyndigheten efterkontroll åtminstone i de affärer där det konstaterades att skyddsutrustning som inte överensstämmer med kraven säljs.

Märkningen i skick

Projektets resultat visar att det inte finns många allvarliga brister i märkningen och bruksanvisningarna vad gäller personlig skyddsutrustning som säljs i affärerna.
”Brandmännens dräkter och skodon kan i synnerhet nämnas, de var i korrekt skick till etthundra procent”, säger Reijo Kallio.

Endast för tre produkter eller hos fyra procent av alla undersökta produkter saknades bruksanvisningar på finska och svenska. ”Bruksanvisningarna är av avgörande betydelse för valet av rätt skyddsutrustning och användningssätt. På grund av bristfälliga uppgifter kan ett val av fel skyddsutrustning leda till livsfarliga följder”, påminner överinspektör Reijo Kallio.

I marknadstillsynsprojektet deltog alla fem ansvarsområden för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Inspektionerna gjordes mellan maj och oktober 2019.

Slutrapport: Riksomfattande projekt för tillsyn över marknaden för personlig skyddsutrustning 2019

Ytterligare information:
Överinspektör Reijo Kallio, tfn 0295 018 657, e-post
reijo.kallio@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland