Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndighetens utskick till arbetsgivare inom jordbruket

Arbetarskyddsmyndighetens utskick till arbetsgivare inom jordbruket

Webbnyhet 8.5.2023

Arbetarskyddsmyndigheten skickade i mars 2023 det nedanstående meddelandet med omfattande distribution till arbetsgivare inom jordbruket:

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar gårdar med trädgårds- och bärodlingar som använder utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar gårdar med trädgårds- och bärodlingar samt andra arbetsplatser inom jordbruket som sysselsätter utländska säsongsarbetare. Tillsyn inriktas både till gårdar som inte inspekterats tidigare samt till gårdar där försummelser observerades i fjol.

Vid inspektionerna övervakas utländska arbetstagares rätt att arbeta, anställningsförhållandets minimivillkor och arbetstidshanteringen. Samtidigt övervakas att arbetsgivaren följer de preciseringar i kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna som gjordes i fjol gällande i synnerhet garantilön och ackordprissättning. 

Ackordarbetstakt 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren introduktion så att arbetstagaren vet vilken den separat fastställda normala ackordarbetstakten är för varje produkt som samlas in. Ackordarbetstakten ska även omfatta den tid som arbetstagaren använder under arbetsdagen för att få instruktioner om arbetet, att fylla i tim- eller ackordskort, flytta produkter och arbetsredskap, utföra eventuella kringarbeten samt hålla pauser.

Garantilön och arbetstidsbokföring av ackordstimmar 

I ackordsarbete är timlönen garanterad i arbetsavtalet i enlighet med kollektivavtalets kravgrupp. Detta innebär i praktiken att om förutsättningarna för ackordsarbete inte uppfylls av orsaker som inte beror på arbetstagaren, ska man i skördearbete övergå från ackordslön till timlön eller betala skillnaden mellan ackordslönen och timlönen senast när anställningsförhållandet upphör.

Det är alltså mycket viktigt att arbetsgivaren för bok även över ackordstimmarna i arbetstidsbokföringen.

Om ackordstakten inte förverkligas på grund av arbetstagaren

Om arbetstagaren av en orsak som beror på arbetstagaren inte kan arbeta i ackordarbetstakten och inga olägenheter eller förhållanden som är oberoende av arbetstagaren förekommer, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren extra introduktion. Dessutom ska arbetsgivaren påminna arbetstagaren om arbetstakten och som grund för den lägga fram en beräkning av arbetstimmarna och de insamlade produkterna. Om arbetstagaren trots anmärkningen fortsätter arbeta långsamt, betalas en garantilön som motsvarar timlönen under introduktionstiden.

Om arbetsgivaren inte säkerställer introduktionen eller anmärker på arbetstagaren på ovan nämnda sätt, måste arbetstagaren betalas timlön enligt kravgruppen som antecknats i arbetsavtalet.

Tillstånd för säsongsarbete 

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland i arbetet i fråga och hos den ifrågavarande arbetsgivaren. I tillsynen har man observerat att det ofta finns brister i säkerställandet av säsongsarbetarnas rätt att arbeta.

Om en säsongsarbetare kommer till arbetet med ett tillstånd för säsongsarbete ska man komma ihåg att det endast berättigar till arbete hos den arbetsgivare som antecknats i tillståndet. Arbetsgivaren antecknas inte i visumet för säsongsarbete, men även det berättigar till arbete endast hos den arbetsgivare som har lämnat in anställningsvillkoren som bilaga till visumansökan. 

Om man vill anställa en arbetstagare som har ett tillstånd för säsongsarbete hos en annan arbetsgivare ska arbetstagaren innan arbetet inleds ansöka om att den nya arbetsgivaren bifogas till tillståndet för säsongsarbete. Den nya arbetsgivaren ska för ansökan ge arbetstagaren en ifylld och undertecknad bilageblankett om anställningsvillkoren och ändamålsenlig inkvartering.

Rätt att arbeta för personer som ansökt om tillfälligt skydd

Personer som ansökt om tillfälligt skydd har fortfarande obegränsad rätt att arbeta i Finland genast efter att ansökan har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten. Den obegränsade rätten att arbeta fortsätter naturligtvis även efter att sökanden har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Vid anställning av en sådan arbetstagare ska arbetsgivaren komma ihåg att göra en arbetstagaranmälan till arbets- och näringsbyrån via arbetsgivarens Enter Finland -tjänst. Anvisningar för anmälan finns på Jobbmarknadens webbplats Anvisningar för att anställa en utländsk arbetstagare.

Information om rätten att arbeta och andra uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats migri.fi/sv/for-arbetsgivare.

Rekrytering av arbetskraft

I Finland betalas eventuella rekryteringsarvoden alltid av arbetsgivaren. Utanför EU debiteras arbetstagarna ofta avgifter, men de kan vara helt orimliga jämfört med säsongsarbetarens inkomster. Enligt finsk lag är det straffbart att ta ut en avgift av arbetstagare, och användningen av diffusa mellanhänder utsätter arbetstagarna för utnyttjande. 

Arbetsgivaren ska endast använda ändamålsenliga och lagliga bemanningstjänster. Om arbetsgivaren skaffar arbetskraft via gamla arbetstagare och inte själv betalar för tjänsten kan man fundera på hur trovärdigt det är att någon skaffar tiotals arbetstagare till en gård utan att ta ut arvoden av någon.

Förfrågningar om lagliga rekryteringskanaler kan riktas till exempel till arbets- och näringsbyrån, Landsbygdens arbetsgivarförbund och MTK. Det lönar sig också att utnyttja checklistan för ansvarsfull rekrytering som publicerats av branschorganisationerna inom lantbruks- och trädgårdsbranschen. 

Mobilappen Hermes

Applikationen Hermes för utländska säsongsarbetare inom jord- och skogsbruket är också till nytta för arbetsgivare. I appen finns spelregler för arbetslivet inom jord- och skogsbruksbranscherna på engelska, svenska, finska, ukrainska och ryska. 

Med hjälp av appen kan arbetstagaren och arbetsgivaren enkelt kontrollera vad som avtalats om arbetstid, ledighet eller sjukdom. Det blir lättare att umgås och språkmuren stör inte, eftersom alla språkversioner i appen har samma innehåll och det är lätt att byta från ett språk till ett annat. Appen kan laddas ner från applikationsbutikerna och på adressen Hermesapp.fi/sv.

Mer information:

I webbtjänsten Tyosuojelu.fi: 

Inspektör Jeanette Blom, 0295 018 195, fornamn.efternamn@rfv.fi 
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland