Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndighetens vägledande grepp har uppskattats av importörer

Arbetarskyddsmyndighetens vägledande grepp har uppskattats av importörer

20.9.2019

Arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverket) har ett landsomfattande marknadstillsynsprojekt under pågående år som rör importörer av maskiner. Syftet med projektet är inte att hitta maskiner som utgör problem, utan att utreda hur bra importörerna av maskiner känner till vilka skyldigheter som gäller dem. Nu när hälften av projektets inspektioner har genomförts är det dags för en delårsrapport.

– Vi har fått beröm från tillsynsobjekten för vårt vägledande grepp. Medan vi i traditionell arbetarskyddsinspektion övervakar användningen av maskiner, så övervakar vi i marknadstillsynen försäljningen av maskiner, men med ett mycket informativt grepp, berättar inspektör Teuvo Sintonen.

I början av projektets inspektion har tillsynsmyndigheten hållit ett kort infotillfälle i importföretaget där man har klargjort skyldigheterna för de instanser som finns i leveranskedjan för den importerade maskinen. Ett importföretag tog föreläsningsmaterialet som delades ut vid infotillfället till en del av företagets kvalitetssystem, konstaterar Teuvo Sintonen.

Olika roller, olika ansvar

Vid arbetarskyddsinspektionen övervakas användningen av maskinen, men i marknadsinspektionen övervakas försäljningen av maskinen. Då fokuserar vi på rollerna och skyldigheterna för olika aktörer i kedjan när maskinen släpps ut på marknaden och levereras.

Direktivet som gäller försäljning av maskinen är samma i hela EU-området, men bestämmelserna som gäller användningen av maskinen varierar i olika länder.

– Om till exempel en personlift har släppts ut på marknaden lagligt i något medlemsland får den säljas även i andra medlemsländer. Men alla bestämmelser som gäller användning av personliftar är nationella, bl.a. periodiska besiktningar av personliftar, preciserar inspektör Sintonen.

Tillverkaren, försäljaren och importören av maskinen har olika roller vad gäller ansvar vid försäljning av maskinen. 

Tillverkaren ansvarar för att maskinen uppfyller kraven. Försäljaren har fullgjort sin skyldighet när denne har kontrollerat att maskinen är CE-märkt och att kunden med maskinen får en EG-försäkran om överensstämmelse med kraven samt bruksanvisning på finska och svenska och att maskinen inte har uppenbara säkerhetsbrister.

– Var och en vet exempelvis att det ska finnas ett klingskydd på en cirkelsåg, men om en maskin som inte har detta skydd kommer till försäljning är detta en uppenbar säkerhetsbrist även om maskinen skulle vara CE-märkt och ha en EG-försäkran om överensstämmelse, preciserar Teuvo Sintonen.

Importör är den som tar in maskinen till EU-området exempelvis från Kina. Distributör är den som tar in maskinen till Finland från ett annat område inom EU. Distributörens mest centrala skyldighet är att varje maskin som tas in i Finland har bruksanvisningar på finska och svenska. Den som tar in maskinen till finländskt språkområde har skyldighet att översätta instruktionerna. I praktiken kommer importören och tillverkaren eller en europeisk huvudman överens om att översätta instruktionerna till finska/svenska.

Importörerna har stort behov av information

Arbetarskyddsmyndigheten har i år gjort ett tjugotal inspektioner i företag som importerar maskiner och hälften av de planerade inspektionerna görs under slutet av året. Sammanlagt görs 40 inspektioner.

I projektet har inspektionen tagit i medeltal tre timmar per importföretag. – Tiden som använts är mycket längre jämfört med en sedvanlig arbetarskyddsinspektion, eftersom importörens behov av information om saken har varit så betydande.

Sintonen berättar att utifrån resultaten av tillsynen känner importörerna till sina skyldigheter bra på en allmän nivå, men de vill ha mer specifik information om säkerhetskraven angående just de maskiner som de själva importerar. – Projektet svarar på detta behov. Många gånger har importörerna återkommit till ärendet även efter inspektionen och då har de fått råd per e-post eller telefon, säger inspektör Teuvo Sintonen.

Ytterligare information:
Inspektör Teuvo Sintonen, tfn 0295 016 363, e-post: fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Södra Finland
Mer information: Tyosuojelu.fi > Marknadskontroll