Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheterna bekämpar storolyckor vid sprängnings- och brytningsarbeten

Arbetarskyddsmyndigheterna bekämpar storolyckor vid sprängnings- och brytningsarbeten

21.5.2021

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett treårigt tillsynsprojekt i syfte att förbättra säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbete och förhindra storolyckor. ”Vårt mål är att minska antalet arbetsolyckor på lång sikt. Och i synnerhet det att de arbetsolyckor som inträffar framöver inte är allvarliga”, berättar Arto Liukkonen, inspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Projektet är gemensamt på riksnivå och anknyter till förenhetligandet av tillsynen över byggbranschen inom ansvarsområdena för arbetarskyddet i hela Finland. Regionförvaltningsverkens alla ansvarsområden för arbetarskyddet deltar i den gemensamma tillsynen. Tillsynen riktas till den som i huvudsak genomför mark- och vattenbyggande och underentreprenören. ”Också priset för stenmaterial och gruvor kan vara föremål för inspektioner”, preciserar Arto Liukkonen.

En MVR-mätare som arbetarskyddsmyndigheterna har utvecklat i samarbete med andra experter inom branschen är ett sätt att mäta och följa upp arbetsförhållandena vid sprängnings- och brytningsarbeten och hanteringen av arbetssäkerheten samt utvecklingen av dessa på de enskilda arbetsplatserna. ”När ett projekt inspekteras kan man också göra MVR-mätningar”, säger inspektör Arto Liukkonen.

Inom mark- och vattenbyggnadsbranschen är utöver sprängnings- och brytningsarbeten även markbyggnadsarbeten, byggande av broar, tunnlar och farleder, sanering av förorenad mark, byggande av samhällsteknik samt byggnadstekniska arbeten som anknyter till branschen arbeten där risken för olyckor är stor. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar arbetssäkerheten i alla dessa arbeten.
Lagstiftning:
​​​​​​​Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten
Ytterligare information:
A​​​​​rto Liukkonen, inspektör, tfn 0295 016983, e-post: fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland