Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheterna: Brister i beredskapen för biologiska risker på arbetsplatserna

Arbetarskyddsmyndigheterna: Brister i beredskapen för biologiska risker på arbetsplatserna

14.3.2022

I arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn har det framgått att det på arbetsplatserna finns många brister i beredskapen för biologiska risker. Nästan nio av tio arbetsplatser fick förpliktelser av myndigheterna. Biologiska agenser är bland annat bakterier, virus, svampar, parasiter samt deras giftiga metaboliter, dvs. toxiner.

– På många arbetsplatser vet man nog om att det förekommer biologiska agenser på arbetsplatsen, men de har inte systematiskt identifierats och den fara de orsakar har inte bedömts tillräckligt, berättar överinspektör vid arbetarskyddet Arja-Liisa Sikiö. – Man har eventuellt också vidtagit bekämpningsåtgärder, men man är inte alltid säker på att de är rätt riktade eller rätt dimensionerade – det lönar sig inte att bekämpa mygg med andningsskydd, utan med myggnät.

Sedan augusti 2020 har arbetarskyddsmyndigheterna genomfört sammanlagt 450 arbetarskyddsinspektioner med anknytning till biologiska agenser. Över en tredjedel av inspektionerna gällde arbetsplatser inom social- och hälsovården. 86 procent av arbetsplatserna fick förpliktelser vid inspektionerna. Sammanlagt gavs 818 förpliktelser dvs. en stor del av arbetsplatserna fick en eller flera förpliktelser.

Det stora antalet givna förpliktelser vittnar om att det på arbetsplatserna finns rikligt med jobb med att identifiera biologiska agenserna, bedöma riskerna och skydda arbetstagarna. Största delen av inspektionerna riktades mot aktörer inom social- och hälsovården, vatten-, avlopps- och avfallshantering samt parti- och detaljhandel.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet i arbetet

I arbetarskyddslagstiftningen fastställs omfattande skyldigheter för arbetsgivaren att sörja för arbetstagarnas säkerhet. Arbetsgivaren ska med beaktande av arbetets och verksamhetens art tillräckligt systematiskt utreda och identifiera riskfaktorerna i arbetet samt bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Ett delområde som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa är olika biologiska agenser som förekommer på arbetsplatsen.

Biologiska agenser finns överallt, även i arbetslivet. Deras inverkan på arbetstagarens hälsa varierar dock. De kan orsaka lindriga övergående symtom eller allvarliga sjukdomar som påverkar arbets- och funktionsförmågan permanent. Arbetsgivaren ska se till att de biologiska agenser som förekommer i arbetet identifieras, varvid man också kan bedöma deras farlighet och betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. På basis av detta vidtas lämpliga åtgärder för att trygga arbetstagarnas säkerhet.

Om arbetsplatsen inte har tillräcklig kompetens för riskbedömning lönar det sig att utnyttja företagshälsovårdens sakkunskap

Det kan vara svårt att identifiera biologiska agenser och bedöma den risk de medför, om man på arbetsplatsen inte tidigare har övervägt riskerna i anslutning till dem. Det lönar sig att utnyttja företagshälsovårdens sakkunskap eller andra experter om man tvivlar på den egna sakkunskapen. Arbetarskyddsförvaltningen har på sin webbplats en kort anvisning för bedömning av biologiska risker. På webbplatsen finns också en blankettmall med anvisningar för hur farorna ska utredas. 

biologiska agenser - identifiera riskfaktorerna, utred konsekvenserna och förebygg exponering

 

Mer information:

Arja-Liisa Sikiö, överinspektör, tfn +358 295 016 361
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet