Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att den ändrade arbetarskyddslagen följs

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att den ändrade arbetarskyddslagen följs

Pressmeddelande 7.6.2023

Ändringarna i arbetarskyddslagen träder i kraft 1.6.2023. Syftet med lagändringarna är att stärka arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt minska arbetsoförmågan och förtida utträde ur arbetslivet.

Lagändringarna preciserar vilka belastningsfaktorer som ska beaktas som en del av utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska beakta både arbetets fysiska belastningsfaktorer och belastningsfaktorer i anslutning till arbetets innehåll, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapens sociala funktion. Sådana kan vara till exempel för mycket information, kontinuerliga avbrott, svåra kundsituationer, för stor arbetsmängd och missförhållanden i arbetsgemenskapens växelverkan. 

Åldrande har lagts till i lagändringen som en omständighet som ska beaktas i riskbedömningen . Lagändringarna betonar identifieringen av risker och olägenheter i anslutning till åldrande, så att arbetsgivaren kan genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra arbetet och arbetsförhållandena och som arbetstagarnas säkerhet och hälsa förutsätter.

Den ändrade arbetarskyddslagen betonar arbetsgivarens skyldighet att kontinuerligt iaktta säkerheten i arbetsmiljön och arbetssätten samt arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivarna ska vidta individuella arbetarskyddsåtgärder enligt behov och beakta arbetstagarens personliga egenskaper, såsom ålder, språkkunskaper och de fysiska och psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet. 

Bestämmelserna om graviditetsskydd har kompletterats i arbetarskyddslagen genom att lägga till ett omnämnande av nyfödda och ammande arbetstagare, vilket understryker betydelsen av att skydda dem i arbetsmiljön.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar arbetsgivarnas skyldighet att iaktta lagens krav. Efterlevnaden av lagreformen övervakas bland annat genom arbetarskyddsinspektioner som behandlar psykosocial belastning, undervisning och handledning för arbetstagarna eller riskfaktorer som medför särskild fara för ohälsa. 

Arbetarskyddsmyndigheten ger anvisningar och råd om tillämpningen av arbetarskyddsbestämmelserna på arbetsplatserna. Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning på numret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet. 

Mer information:
Enhetschef Auli Oranen-Pyykönen, 0295 016 993, auli.oranen-pyykonen@avi.fi  
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Länk: SHM:s meddelande om ändringen av arbetarskyddslagen 16.2.2023

Psykosociala belastningsfaktorer - Tyosuojelu.fi - Arbetarskyddsförvaltningen