Innehållspresentatör

null Arbetarskyddstillsyn i affärer i Östra centrum - frågor som aktualiserades under inspektionerna

Arbetarskyddstillsyn i affärer i Östra centrum - frågor som aktualiserades under inspektionerna

8.4.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har i veckan besökt affärer i affärscentret Östra centrum. Fram till torsdagen hade det förrättats inspektioner i 41 affärer. Flest anvisningar meddelades till följd av bristfälliga riskutredningar och riskbedömningar (15 anvisningar) och på grund av att företagshälsovården inte hade gjort arbetsplatsutredningar eller att dessa inte var uppdaterade (13 anvisningar).

På arbetsplatserna motiverade inspektörerna varför lagar och bestämmelser förutsätter att faror och risker kartläggs och varför det är viktigt att arbetsplatsutredningarna görs samt företagshälsovårdens roll så här:

1. Varför är det viktigt att kartlägga faror och risker som beror på arbetet?

När riskerna har kartlagts kan arbetsgivaren planera arbetet och arbetsmiljön så att förhållandena är lämpliga och trygga för arbetstagarna. Samtidigt framgår det också hurdana säkerhetssystem eventuellt behövs på arbetsplatsen. Kartläggningarna visar att brådska, ensamarbete, svåra kundsituationer samt att arbetet utförs stående är typiska belastningsfaktorer i affärsarbetet. I riskbedömningen ska arbetsgivaren också beakta arbetstagarnas personliga egenskaper.

2. Vad är en arbetsplatsutredning och vad behövs den för?

I arbetsplatsutredningen reder företagshälsovården ut arbetets innehåll och arbetsförhållandena samt bedömer deras konsekvenser för arbetstagarnas hälsa. I utredningen lägger företagshälsovården fram förslag på eventuella åtgärder som arbetsgivaren vidta för att arbetstagarna ska hållas friska fram till pensionsåldern. Av arbetsplatsutredningen framgår också om det finns behov för regelbundna vaccinationer eller lagstadgade hälsokontroller.

3. Vilken nytta har man av företagshälsovården om den inte omfattar sjukvård?

Den lagstadgade företagshälsovården behöver inte omfatta sjukvård utan har en förebyggande uppgift. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i att främja arbetstagarnas hälsa. Företagshälsovården erbjuder bl.a. modeller för tidigt ingripande, rusmedelsprogram och sakkunskap vid misstanke om yrkessjukdomar och vid problem som beror på arbetet eller arbetsmiljön. Om arbetstagaren emellertid insjuknar till följd av arbetsförhållandena eller om arbetsgemenskapen drabbas av en kris kan arbetstagaren alltid vända sig till företagshälsovården. Då är det fråga om en risk som beror på arbetet och som äventyrar hälsan och det är viktigt att företagshälsovården känner till den för att tillsammans med arbetsgivaren vid behov kunna vidta åtgärder för att lösa problemet.

Ett av de viktigaste målen för företagshälsovården är att stöda arbetsplatsens egen arbetarskyddsverksamhet. Inspektionerna i Östra centrum fortsätter i dag fredagen den 8.4.

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen
tfn 0295 016 327, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Medietjänst:  
Informatör Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi  

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland  
www.tyosuojelu.fi/web/sv/

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sund och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.