Innehållspublicerare

null Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen

Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen

17.1.2018 – Södra Finland

Observationer i samband med tillsynen visar att de största arbetarskyddsutmaningarna gäller uppföljningen av arbetstiden och företagshälsovården. Till branschens starka sidor hör däremot god hantering av säkerheten i arbetet och den psykosociala belastningen.

Under 2017 förrättades det arbetarskyddsinspektioner på sammanlagt 78 arbetsplatser i södra Finland. Tillsynen gällde företag som koncentrerar sig på produktion av filmer, videor och televisionsprogram, postproduktion eller spridning samt ljudstudion och musikproducenter. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar endast arbetsgivare, vilket innebär att tillsynen inte omfattade arbetsförhållandena för personer som arbetar på basis av freelance-avtal eller som företagare.

Arbetstidsuppföljning saknades hos var tredje

Arbetsuppföljningen saknades i praktiken helt på rentav 26 arbetsplatser, det vill säga på en tredje del av de inspekterade arbetsplatserna. De här arbetsplatserna uppmanades rätta till förhållandena inom utsatt tid. Dessutom var registreringen av övertidsarbete bristfällig hos många, så det var inte möjligt att genom inspektionerna få en övergripande bild av den faktiska omfattningen av övertid inom branschen.

I arbetstidsbokföringen ska alla arbetstimmar som gjorts föras in. Med hjälp av den kan arbetstagaren förvissa sig om att lönen har betalts rätt. Arbetstidsbokföringen är ett viktigt dokument även med tanke på arbetsgivarens rättsskydd i privaträttsliga tvistemål i anslutning till lönefordringar. Dessutom hjälper den arbetsgivaren att följa upp arbetstidsbelastningen.

Arbetsgivarna utnyttjar inte företagshälsovården tillräcligt

På många arbetsplatser inom filmbranschen kunde man inte tillgodose sig företagshälsovårdens sakkunskap på det sätt som lagen förutsätter och man samarbetade inte nära ihop med företagshälsovården. Samarbetet är viktigt till exempel när det gäller att förebygga belastning och stöda återgången till arbetet efter sjukledigheter. Företagshälsovård hade inte ordnats alls på 12 arbetsplatser.

”På vissa arbetsplatser hade arbetstagarna möjlighet att gå till vilken läkare de ville på arbetsgivarens bekostnad. Det här ersätter emellertid inte en välfungerande företagshälsovård som har en helhetsbild över situationen på arbetsplatsen och belastningsfaktorerna samt som särskilt har som uppgift att förebygga ohälsa i arbetet”, säger arbetarskyddsinspektör Pia Nivalainen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Goda rutiner för hantering av säkerheten i arbetet och belastning

Utmärkande för filmbranschen är snäva produktionstidtabeller och strävan efter extrem kostnadseffektivitet i en arbetsmiljö som förutsätter kreativitet. Av den här anledningen hanteras säkerheten i arbetet och de psykosociala belastningsfaktorerna vanligtvis bra, eftersom tidtabeller och budgeter inte klarar av onödiga störningar och frånvaron. Den starka yrkeskompetensen hos erfarna aktörer och noggrann förhandsplanering av arbetena, i vilken även farorna i arbetet har bedömts, förebygger olycksfall i arbetet.

”I filmbranschen är arbetet tidvis väldigt intensivt och arbetsdagarna är långa. Trots detta upplevde arbetstagarna på många arbetsplatser att arbetsgivaren ser till deras välmående i arbetet och strävar efter att på förhand förebygga skadlig belastning. Det här visar sig bland annat så att arbetsgivaren ingriper i ett tidigt skede när han eller hon märker att arbetstagaren är belastad. Arbetsgivarna betonade att det även med tanke på ryktet som arbetsgivare är viktigt att se till arbetstagarna.

På större arbetsplatser utreddes arbetstagarnas uppfattningar om arbetsförhållandena med hjälp av anonyma enkäter. Trakasserierna som varit aktuella inom branschen togs inte upp i förfrågan som det informerades om i arbetarskyddsmyndighetns meddelande 1.11.2017. Meddelandet finns på sidan www.tyosuojelu.fi/-/seksuaalinen-hairinta-paatyy-harvoin-tyosuojeluviranomaisen-valvottavaksi.

Mera information:

Arbetarskyddsinspektör Pia Nivalainen, tfn. 050 396 0667, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 29 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.