Innehållspresentatör

null Arbetarskyddstillsynen förbättrade kemikaliesäkerheten i verkstadsarbete

Arbetarskyddstillsynen förbättrade kemikaliesäkerheten i verkstadsarbete

1.3.2016

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakade 2014 och 2015 användningen av metallbearbetningsvätskor på företag inom metallbranschen. I samband med tillsynen inspekterades hanteringen av kemikaliesäkerheten och den personliga skyddsutrustningen på mer än 250 företag. Bäst hade företagen sett till valet och användningen av bearbetningsvätskorna och arbetsförhållandena i anslutning till dessa. Företagshälsovården liksom förvaringen och lagringen av kemikalier skötte företagen vanligtvis väl. Tillsynen visade att det fanns behov av att särskilt utveckla dokumenteringen av kemiska agenser och undervisningen och handledningen av arbetstagarna. Eftergranskningarna visade att de bristfälliga dokumenteringarna av kemiska faror hade förbättrats avsevärt.

Företag som använder metallbearbetningsvätskor utsågs till föremål för tillsynen, eftersom risken för yrkessjukdomar som användningen av metallbearbetningsvätskor orsakar är hög i samband med verkstadsarbete. De mest betydande hälsoeffekterna baserar sig på metallbearbetningsvätskornas alkalinitet och irritationen i andningsvägarna, på huden och ögonen samt hudsensibiliseringen av dessa. Yrkeshudsjukdomar är de näst vanligaste yrkessjukdomarna hos maskinoperatörer efter bullerskador och enligt Arbetshälsoinstitutet löper maskinoperatörerna en tredubbel risk jämfört med hela arbetsbefolkningen att insjukna i en yrkeshudsjukdom. Handutslag uppkommer vid direkt beröring med skärningsvätskor och/eller andra ämnen som hanteras i verkstäder. En del av symtomen eller sjukdomarna i andningsvägarna beror på skärningsvätskans kemiska beståndsdelar medan en del av symtomen beror på skärningsvätskans dåliga mikrobiologiska kvalitet. 

Syftet med tillsynsprojektet var att främja rätt val och användning av  skärolja, skärningsvätska och andra kemikalier på arbetsplatserna och att öka kunskapen på arbetsplatserna om bestämmelserna som gäller kemikalier. Redan före projektet hade kemikalieleverantörerna varit aktiva med att sälja mindre farliga skäroljor och skärningsvätskor till metallföretagen.

Personlig skyddsutrustning används mera

Utgående från tillsynen kan man säga att man på arbetsplatser där  metallbearbetningsvätskor används underhåller och förvarar personliga skyddsutrustningar rätt och att man övervakar användningen av dem. Men kunskapen om personlig skyddsutrustning bland tillsynsobjekten och leverantörerna av skyddsutrustning måste fortfarande förbättras. I arbete vid verktygsmaskiner utgör även de mekaniska farorna en betydande risk (till exempel för skärsår). Därför ska en skyddshandske som skyddar maskinoperatören både mot mekaniska och mot kemiska faror användas. Sådana tillräckligt tunna skyddshandskar som skyddar arbetstagaren och samtidigt tillåter ett tillräckligt grepp om arbetsstycket kan leverantörerna av skyddsutrustning inte erbjuda. 

Närmare information:
Kemikalietillsynsprojektets koordinator Kristina Alakylä,
ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 029 501 8135
fornamn.efternamn@rfv.fi
Om den regionala tillsynen
Merja Mynttinen, RFV i Södra Finland tfn 029 501 6313
Soile Penttilä, RFV i Östra Finland tfn 029 501 6998
Asko Autio, RFV i Västra och I Inre Finland tfn 029 501 8627
Risto Rahko, RFV i Norra Finland tfn 029 501 7624

Projektrapport i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst [länk till projektrapporten].

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser som gäller arbetarskyddet följs. Dessutom ger ansvarsområdena råd och anvisningar i frågor som berör hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsvillkor. Mera information om säkerheten och hälsan i arbetet finns i arbetarskyddsförvaltningens nya webbtjänst www.tyosuojelu.fi.