Innehållspublicerare

null Arbetsgivare, beakta dina skyldigheter vid användningen av varierande arbetstid

Arbetsgivare, beakta dina skyldigheter vid användningen av varierande arbetstid

30.4.2021 – Södra Finland

Kvinnan jonglerar med klockor med olika tidspunkt

I södra Finland har arbetarsskyddsmyndigheten övervakat arbetsplatser som erbjuder deltidsarbete och varierande arbetstid. Inspektionerna har gällt arbetsgivarens skyldigheter att erbjuda extra arbete för deltidsanställda samt användningen av varierande arbetstid. Inspektionerna genomfördes 2019-2020 och övervakningen riktades mot motionscenter och idrottsanläggningar, städbranschen, byggbranschen och bemanningsföretag.

Inspektionerna visade att arbetsgivarna inte var tillräckligt medvetna om ändringen i arbetsavtalslagen gällande varierande arbetstid som trädde i kraft 2018. Varierande arbetstid omfattar inte ett fast antal timmar, utan arbetstagarens arbetstid varierar mellan ett överenskommet minimi- och maximiantal arbetstimmar.  När man avtalar om varierande arbetstid på arbetsgivarens initiativ måste arbetsgivaren lämna en skriftlig rapport om behovet av arbetskraft. Inspektionerna visade att denna skriftliga rapport inte hade getts och i detta avseende fick arbetsgivarna instruktioner. Vid inspektionerna konstaterades att det inte såg ut att förekomma några brister när det gäller att beakta skyldigheten att erbjuda extra arbete på arbetsplatserna.

Övervakningen fortsätter under 2021 på regionförvaltningsverket i Södra Finlands och regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ansvarsområden för arbetarskyddet. Syftet med övervakningen är att öka arbetsgivarnas medvetenhet om deras skyldigheter vid användningen av varierande arbetstid. Övervakningen inriktas på detaljhandel med kläder, detaljhandel med sportutrustning och cyklar samt på en annan hälsovårdssektor såsom olika företag som tillhandahåller hälso- och rehabiliteringstjänster och lösningar, samt företag som tillhandahåller hemsjukvård.

Ytterligare information:

Om arbetstid i nättjänsten tyosuojelu.fi/web/sv
Överinspektör Maria Store-Moilanen, tfn 0295 016 486, fornamn.efternamn@avi.fi