Innehållspublicerare

null Arbetsgivare ska registrera arbetstagare som har exponerats för corona på arbetsplatsen

Arbetsgivare ska registrera arbetstagare som har exponerats för corona på arbetsplatsen

10.3.2021

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över arbetstagare som har exponerats för coronavirus eller andra farliga biologiska agenser i arbetet. Denna skyldighet gäller alla branscher.

Före coronapandemin har arbetsplatser i de flesta branscher inte varit tvungna att ha en förteckning över utsatta personer. Traditionellt har farliga biologiska agenser främst förekommit inom social- och hälsovårdssektorn, avfalls- och avloppshantering samt inom jord- och skogsbruk.

“Coronaviruset har förändrat situationen och därför har registreringen blivit aktuell i nästan alla branscher. Många arbetsgivare har varit förvirrade över vad registreringsplikten innebär och vem den gäller”, säger Arja-Liisa Sikiö, överinspektör på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsinspektörerna har på Tyosuojelu.fi samlat svar på frågor från arbetsgivare om förteckningen över utsatta personer.

Med hjälp av en aktuell förteckning kan arbetsgivaren övervaka den övergripande exponeringssituationen och bedöma om arbetsmiljöåtgärderna är tillräckliga. Förteckningens information används till exempel för coronaspårning.

Arbetarskyddsinspektörer övervakar att registreringen görs

Biologiska riskfaktorer är föroreningar av biologiskt ursprung i arbetsmiljön. Dessa omfattar bakterier, virus, jäst- och mögelsvamp samt parasiter.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar hanteringen av biologiska agenser på arbetsplatserna. Övervakningen kommer särskilt att inriktas på hur arbetsplatser har identifierat och bedömt biologiska faror och bedömt riskerna med dem, samt genomfört åtgärder för att minska exponeringen och följt upp åtgärdernas effektivitet. Förteckningen över exponerade är en av sakerna som övervakas.

På grund av coronaepidemin görs också inspektioner i branscher där biologiska agenser inte nämnvärt har beaktats tidigare, såsom inom transportnäringen, skolor och handel. Inspektioner utförs i hela landet.

Ytterligare information:

Överinspektör Arja-Liisa Sikiö, 0295 016 361, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland