Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren måste identifiera arbetsplatsens potentiella risker för olycksfall

Arbetsgivaren måste identifiera arbetsplatsens potentiella risker för olycksfall

18.11.2020 – Sydvästra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att varje arbetsgivare har ett ansvar att utreda och känna igen risker och faror för arbetstagarens hälsa och säkerhet som beror på arbetet och arbetsomständigheterna. Arbetsgivaren är skyldig att med nödvändiga åtgärder ta hand om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Identifiera farorna

Arbetsgivaren ska systematiskt främja säkerheten på arbetsplatsen med hänsyn till arbetsplatsens arbetsredskap, arbetsmiljön, arbetsmetoder och organisationens arbetssätt. Det centrala med att förebygga arbetsolyckor är arbetsgivarens riskbedömning över farorna på arbetsplatsen. Genom att identifiera farorna och bedöma riskerna får arbetsgivaren reda på om det finns brister i arbetsförhållandena som behöver åtgärdas.  

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till b.la. följande:

  • risk för olycksfall och annat som kan orsaka förlust av hälsa
  • olyckor som redan har skett, arbetssjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar och olyckssituationer
  • identifiera t.ex. farliga maskiner och arbetsmetoder
  • vidta åtgärder för att eliminera, eller om det inte är möjligt, bedöma betydelsen för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. 

Alla på arbetsplatsen måste förhindra olyckor och man måste även vara beredda för dem. Man ska också lära sig av tidigare inträffade olyckor och hur man kan förhindra dem i framtiden. Därför ska arbetsgivaren ständigt övervaka arbetsmiljön för att identifiera olycksrisker och att kunna förbättra arbetsförhållandena. Instruktionerna som har givits åt arbetstagarna och följandet av instruktionerna ska också ständigt övervakas. Till övervakningen hörs även utredningen av olyckor som har skett och analys om olyckssituationerna.

Arbetsverktyg och faror

Arbetsgivaren måste välja arbetsverktyg som är lämpliga och säkra för arbetstagaren till arbetet och arbetsförhållandena i fråga. Arbetsplatsens maskiner och andra verktyg ska vara säkra. Vid riskbedömningen ska varje maskin bedömas skilt. Arbetsställningarna ska vara lämpliga och stabila. Arbetsgivaren måste se till att tillverkarens givna instruktioner beaktas vid arbetsställningens installation, användning, underhåll, inspektion och vid annan relaterad användning.

Ett arbetsverktyg som har orsakat många arbetsolyckor är stegar. Stegar måste användas på ett sådant sätt att:

  • arbetstagarna får ett säkert grepp och stöd om stegen hela tiden
  • stegar får inte användas som en arbetsplattform
  • vid behov används ställningar eller personlyftanordningar
  • för att undvika att rörliga stegar faller eller att benen glider måste stegens övre eller nedre del fästas fast eller genom att använda halkskydd eller genom andra lika effektiva åtgärder
  • stegarna måste vara tillräckligt höga så att de når tillräckligt högt över den nivån den ska nå, om man inte med andra åtgärder kan garantera ett säkert grepp
  • arbetsgivaren måste övervaka användningen av stegen, ge instruktioner till arbetstagarna och ingripa i deras användning.

Risk för att falla

Fall av person orsakar årligen flera allvarliga arbetsolyckor och dödsfall. Vid bedömningen av faror måste särskild uppmärksamhet fästas vid identifiering av ställen var det finns risk för att falla. Risken för att falla måste beaktas på arbetsplatsen och man måste ta itu med den. 

Särskilt fallskydd och säker användning av stegar måste beaktas på byggarbetsplatser. Arbetsställningarna måste vara lämpliga och stabila. Ställningarna måste ha en struktur som hindrar fallandet från den och gångarna måste skötas så att man inte halkar.  Om man måste använda selar och rep på jobbet så måste deras skick säkerställas och man måste ge instruktioner om hur de ska användas. 

Arbetsgivaren måste kontrollera på arbetsplatsen att arbetsplatsens fallskydd är i ordning. På gemensamma byggarbetsplatser bör det uppmärksammas att huvudentreprenören är också ansvarig för att eliminera risken för att falla. 

Kontakter

Ansvarsområdet för arbetarskydd,
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi