Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren ska bedöma de hälsorisker som coronaviruset medför

Arbetsgivaren ska bedöma de hälsorisker som coronaviruset medför

14.4.2020

Arbetarskyddsmyndigheten påminner att arbetsgivaren ska identifiera de risker som arbetet och arbetsförhållandena medför för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Förpliktelsen gäller även den hälsorisk som coronaviruset medför.

Identifiera de risker som är förknippade med arbetsförhållandena

Vid bedömning av riskerna med arbetet beaktar arbetsgivaren de olägenheter och risker som arbetet, arbetslokalen och arbetsmiljön i övrigt medför. Arbetsgivaren bedömer också ifall arbetstagarnas risk för att insjukna i coronavirussjukdomen i arbetet är större jämfört med övriga befolkningen.

Identifiera riskbenägna arbetsuppgifter

Vid bedömningen ska arbetsgivaren identifiera de arbetsuppgifter och -metoder som är förknippade med en ökad risk för att insjukna på grund av coronaviruset. Framför allt i arbetsuppgifter inom kundtjänst samt social- och hälsovård ska man beakta antalet närkontakter, hur länge dessa närkontakter varar och risken för coronavirussmitta hos kunden. Arbetsgivaren ska också försöka bedöma hur sannolikt det är att kunden eller patienten är smittad med coronaviruset.

Enligt nuvarande information sprids coronaviruset via dropp- och kontaktsmitta. Vid identifiering av riskerna ska alla olika arbetsuppgifter och -faser där arbetstagaren kan exponeras för smitta beaktas ingående. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de arbetsuppgifter där arbetstagaren kan exponeras för aerosoler eller stänk. Sådana arbetsuppgifter finns framför allt inom social- och hälsovård.

Identifiera de som ingår i riskgrupperna

Vid riskbedömning beaktas även ifall arbetstagarna eventuellt ingår i riskgrupperna.

Enligt THL:s definition är det de som har en sjukdom som försämrar lung- eller hjärtfunktionen eller kroppens immunförsvar som bland befolkningen i arbetsför ålder ingår i riskgrupperna för allvarlig sjukdom. Även osund övervikt och daglig rökning kan försämra lungfunktionen och kan öka den hälsorisk som en coronavirusinfektion medför. Den behandlande läkaren bedömer vid behov för varje individ ifall  grundsjukdomen medför en risk för att drabbas av en allvarlig Covid-19-sjukdom.

Mer information: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL:s webbtjänst, på finska)

Planera och vidta åtgärder utifrån bedömningen

Om bedömningen visar att arbetstagarna kan exponeras för coronaviruset i sitt arbete, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika risken. Sådana åtgärder kan handla till exempel om användning av skyddsutrustning eller skyddskläder i arbetsuppgifter där kund- eller patientkontakter inte kan undvikas.

Väsentligt är dock att försöka redan i förväg förebygga att arbetstagaren exponeras för en coronavirussmitta till exempel genom att minska antalet närkontakter, omorganisera arbetsuppgifter och arbetstider samt se till att hålla en god handhygien.

Det gäller att beakta att det är arbetsgivaren som ansvarar för att definiera nödvändiga åtgärder för att minska risken. Vid planering och genomförande av åtgärder är det bra att använda sig av Företagshälsovården eller annan expertinstans, som Arbetshälsoinstitutets och SHM:s anvisningar.

Instruera och informera

Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om riskerna förknippade med arbetet och instruera dem om säkra arbetsmetoder för att även undvika exponering för coronaviruset. Tydliga anvisningar och fortlöpande information bidrar till att undvika den oro och rädsla som den rådande situationen medför. Det är viktigt för arbetsgivaren och arbetstagarna att även öppet diskutera de risker som situationen med coronaviruset medför. Arbetsplatsens arbetarskyddsorganisation kan fungera som stödinstans.

Följ upp hur säkra arbetsmetoderna är och att anvisningarna följs

Arbetsgivaren följer upp att anvisningarna för att undvika coronavirussmitta följs och att de planerade och vidtagna åtgärderna är tillräckligt effektiva. Arbetsgivaren ser också till att skyddsutrustningen och skyddskläderna hanteras säkert så att arbetstagaren inte exponerar sig själv för coronaviruset. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid säker förstöring av skyddsutrustning efter användning.

Råd och mer information om utredning och bedömning av risker fås från arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning som betjänar på numret 0295 016 620 mån-fre kl. 9-15.

Länkar:
Farobedömning
Identifiering och bedömning av arbetarskydds- och arbetshälsorisker (Arbetarskyddscentralen)
Mer information om skydd av arbetstagare mot biologiska risker i arbete
Beredskap inför det nya coronaviruset - Undantagsförhållanden råder i Finland (SHM)
Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (THL)
Anvisning för arbetsgivare för beredskap inför coronavirusepidemi (Arbetshälsoinstitutet)

Laglänkar:
Arbetarskyddslag (738/2002)
Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017)