Innehållspresentatör

null Arbetsgivaren ska säkerställa asylsökandes rätt att förvärvsarbeta

Arbetsgivaren ska säkerställa asylsökandes rätt att förvärvsarbeta

30.9.2015

Arbetsgivaren ska alltid förvissa sig om utländska arbetstagares rätt att förvärvsarbeta. Den här skyldigheten gäller även asylsökande. Asylsökandes rätt att förvärvsarbeta börjar 3 månader efter att asylansökan har gjorts, om sökande har haft resedokumentation (t.ex. pass). Om asylsökande inte har ett resedokument, börjar rätten att förvärvsarbeta först 6 månader efter att asylansökan har gjorts. För att bevisa sin rätt att förvärvsarbeta för arbetsgivaren ska asylsökanden själva begära ett intyg av Migrationsverket över sin rätt att förvärvsarbeta.   Arbetsgivaren kan inte hämta in ett intyg för en arbetstagares räkning.

En asylsökandes rätt att arbeta fortsätter ända tills hans eller hennes ansökan har avgjorts och beslutet har vunnit laga kraft. Om en sökande beviljas asyl får han eller hon ett uppehållstillstånd och ett uppehållstillståndskort av vilket rätten att arbeta framgår. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan om asyl och inte överklagar beslutet eller om överklagan avslås upphör den asylsökandes rätt att arbeta därmed.  

Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna om utländska arbetstagare i arbetsgivarens tjänst och om grunderna för deras rättigheter att arbeta så att de vid behov är lätt tillgängliga för arbetarskyddsmyndigheten att kontrollera. Uppgifterna ska förvaras i fyra år efter att den utländska arbetstagarens anställningsförhållande har upphört.

Besluten om asyl är sekretessbelagda vilket innebär att arbetsgivaren inte särskilt underrättas om att rätten att arbeta för en asylsökande som är anställd hos arbetsgivaren upphör. Därför ska arbetsgivaren själv regelbundet hos Migrationsverket eller den lokala polisen förvissa sig om arbetstagarens rätt att arbeta. Att anställa och sysselsätta en arbetstagare utan rätt att arbeta är straffbart.

Förutom att förvissa sig om rätten att arbeta ska arbetsgivaren dessutom lämna in en utredning över de centrala villkoren (t.ex. kopia av arbetsavtalet ) i arbetstagarens anställningsförhållande för alla icke-EU-medborgares och deras familjemedlemmars del och en försäkran om att arbetsvillkoren motsvarar gällande bestämmelser och det kollektivavtal som ska följas. Arbetsgivaren ska också uppge den utländska arbetstagarens namn för förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen samt vilket kollektivavtal som tillämpas.  

Arbetsgivaren ska beakta att finländska arbetsvillkor alltid tillämpas på arbete som utförs i Finland, oberoende av arbetstagarens nationalitet. Lön ska alltid betalas i enlighet med det allmänbindande kollektivavtalet. Ett sådant villkor i arbetsavtalet som strider mot motsvarande bestämmelse i det allmänbindande kollektivavtalet är ogiltigt.

Närmare information:
Närmare information ger ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken (RFV):
RFV i Södra Finland: inspektör Katja-Pia Jenu tfn 029501 6258
RFV i Västra och Inre Finland: inspektör Sirje Korba tfn 029501 8676
RFV i Sydvästra Finland: inspektör Anu Ikonen tfn 029501 8143
RFV i Östra Finland: inspektör Merja Laakkonen tfn 029501 6978
RFV i Norra Finland: inspektör Tommi Lantto tfn 029501 7701
fornamn.efternamn@rfv.fi