Innehållspublicerare

null Arbetskorgar för personlyft ska uppfylla kraven

Arbetskorgar för personlyft ska uppfylla kraven

18.1.2021

Sedan hösten förra året har arbetarskyddsinspektörer utfört inspektioner, genom vilka man vill säkerställa att endast sådana arbetskorgar för personlyft som uppfyller kraven saluförs. Ur arbetarskyddsmyndighetens synvinkel har det varit problem med arbetskorgar för personlyft som ska installeras på lastkranars och mobilkranars bom.

I Finland har arbetskorgar för personlyft hittills undantagsvis kunnat installeras på en lastkran eller mobilkran förutsatt att kranens högsta tillåtna last har varit tillräcklig. En sådan kombination är dock en arbetskorg för personlyft som avses i maskindirektivet och den ska uppfylla kraven i maskindirektivet då den tas i bruk.

En kombination av en lastkran eller mobilkran och en arbetskorg för personlyft som installerats på kranens bom är en anordning som är tillverkad för personlyft. Kombinationen ska uppfylla kraven för arbetskorgar för personlyft när den saluförs eller tas i bruk för första gången. Överensstämmelsen hos en kombination av lastkran eller mobilkran och en arbetskorg för personlyft som skaffas för personlyft säkerställs genom att bygga kombinationen i enlighet med standarden om mobila arbetsplattformar EN 280 eller genom att typbesikta den. Typbesiktningen får endast utföras av en inrättning som anmälts till EU. Om dessa krav inte uppfylls får kombinationen av arbetskorg för personlyft och lastkranen eller mobilkranen inte tas i bruk.

En köpare av en lastkran eller mobilkran ska också beakta eventuell användning vid personlyft och vid behov välja en kran som är avsedd även för personlyft. Arbetskorgen för personlyft ska vara avsedd för exakt den typ av lastkran eller mobilkran på vilken den ska installeras. Arbetskorgen för personlyft ska vara försedd med CE-märkning och åtföljas av en EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska samt monterings- och bruksanvisning. I försäkran om överensstämmelse och anvisningarna ska det framkomma de typer av lastkran eller mobilkran som korgen får fästas vid för att kombinationen av arbetskorg för personlyft och kran ska uppfylla kraven.

Under inspektionerna hösten 2020 har arbetarskyddsinspektörerna berättat för företag som säljer arbetskorgar för personlyft om kraven på kombinationer av arbetskorgar för personlyft och kranar. I fortsättningen kommer regionförvaltningsverket att under sina inspektioner förutsätta att endast arbetskorgar för personlyft som uppfyller kraven saluförs.

Ytterligare information:
Överingenjör Tapani Vänni, tfn 02951 63219, tapani.vanni@stm.fi
Social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet
​​​​​​​Arbeskorgar