Innehållspresentatör

null Arbetslivets spelregler gäller också julbiträden

Arbetslivets spelregler gäller också julbiträden

11.12.2015

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att unga som anställs som extra hjälp inför julen ska introduceras väl i sina arbetsuppgifter och i arbetsgivarnas anvisningar.  Vanligtvis är tidsbundna anställningar som ingåtts för jultiden kortvariga. Trots detta ska anställningsvillkoren följa arbetslagstiftningen och bestämmelserna i kollektivavtalet ska iakttas.

Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal, även om muntliga arbetsavtal också gäller.  Den som har fyllt 15 år och äldre får själv ingå arbetsavtal. För unga under 15 år undertecknas arbetsavtalet av vårdnadshavaren eller av den unga själv om vårdnadshavaren ger sitt samtycke. Det lönar sig att göra upp arbetsavtalet i två exemplar, ett för arbetstagaren och ett för arbetsgivaren.  Av arbetsavtalet ska åtminstone framgå lönebeloppet, arbetstiden, arbetsuppgifterna, anställningens längd, grunden för anställning på viss tid och vilket kollektivavtal som ska följas.

Ett säsongarbete på viss tid upphör efter den tid som har överenskommits i arbetsavtalet utan särskild uppsägningstid.  Arbetstagaren har rätt att på begäran få ett arbetsintyg när anställningen upphör . Det lönar sig alltid att begära ett arbetsintyg. Arbetsintyget är en viktig handling när du söker nytt jobb eller en utbildningsplats.  Med arbetsintyget kan du visa att du redan har skaffat dig erfarenhet av arbetslivet.

I samband med lönebetalningen ska arbetsgivaren alltid ge ett lönekvitto.  Det lönar sig att med hjälp av lönekvittot kontrollera att lönen och tilläggen har beräknats rätt.  Särskilda ersättningar eller tillägg, som söndags-, övertids- eller semesterersättningar får inte ingå i grundlönen, utan de ska alltid betalas utanpå lönen och de ska specificeras i lönekvittot.

Om det uppstår problem på arbetsplatsen ska de i första hand utredas på arbetsplatsen. Om det finns en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen kan du få hjälp av honom eller henne. Om det inte går att lösa problemet på arbetsplatsen kan du vända till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Arbetarskyddsmyndigheten ger råd och anvisningar både till arbetstagare och till arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan kontrollera i social- och hälsovårdsministeriets förteckning över exempel på arbeten vilka arbetsuppgifter en ung arbetstagare som har fyllt 14 år eller som fyller 14 år under kalenderåret får utföra.

Närmare information:
RFV i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden växeln  0295 016 000
RFV i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden, växeln  0295 018 450
RFV i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden, växeln 0295 016 800
RFV i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet:  jouren för arbetsförhållanden, växeln 0295 018 000
RFV i Östra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden, växeln 0295 016 800

Länkar:
Unga arbetstagare