Innehållspresentatör

null Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå

Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå

6.2.2018

- Säkerheten i samband med hyrt arbete har utsetts till tillsynsobjekt i EU-medlemsländerna, eftersom användningen av hyrt arbete har ökat avsevärt under de senaste tio åren, berättar projektkoordinatorn för arbetarskyddskampanjen i Finland, Miia Kulmala.

Målet för tillsynen av bemanningsföretag är att säkerställa att det finns ledningssystem för säkerheten i arbetet och för att de fungerar. Särskilt uppmärksammas hur den förebyggande företagshälsovården fungerar för hyrda arbetstagares del. I användarföretagen övervakas ansvaret för arbetarskyddet och att det nödvändiga utbytet av information mellan den hyrda arbetstagarens arbetsgivare och användarföretagen verkställs för den hyrda arbetstagarens del.

I Finland genomförs tillsynen genom att det under den tid som projektet pågår 2018 förrättas ca  200 inspektione. - Både bemanningsföretag och användarföretag kommer att vara föremål för tillsynen. Före arbetsplatsinspektionen genomförs en tillsynsenkät med Webropol i vilken man utreder frågor som gäller hyrd arbetskraft, konstaterar Kulmala.

Hyrda arbetstagare exponeras för olycksfall

Enligt undersökningar som gjorts inom EU utförs hyrt arbete ofta av unga personer med låg utbildning och de råkar oftare än i genomsnitt utför olcksfall i arbetet. - Orsaken till det stora antalet olycksfall anses vara att de hyrda arbetstagarna ofta är nya både i arbetet och på arbetsplatsen och att de har mindre kunskaper om riskerna i arbetet än användarföretagets egna arbetstagare. Dessutom är hyrda arbetstagare på grund av de kortvariga anställningarna ofta inte i samma position som användarföretagens egna arbetstagare när det gäller arbetarskyddsfrågor, berättar projektkoordinator Miia Kulmala.

På EU-nivå är syftet dessutom att säkerställa att EU-direktivet om hyrt arbete verkställs och att öka kunskapen om arbetarskyddet bland arbetsgivare, arbetstagare och intressentgrupper.

Inom EU koordineras projektet av kommittén för arbetarskyddsinspektörerna (SLIC) som har utarbetat en webbplats om projektet.

I Finland är det ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken (RFV) som  deltar i projektet.

Mera information:
Inspektör Ulf Wikström
Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland
ulf.wikstrom@avi.fi
tfn
358 295 016 385