Innehållspublicerare

null Arbetstagarna exponeras i onödan för kemikalier

Arbetstagarna exponeras i onödan för kemikalier

16.5.2022

Enligt arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsobservationer känner många arbetsplatser dåligt till riskerna med kemikalier. ”Till exempel vid över hälften av inspektionerna av bedömningen av riskerna med kemiska agenser fanns det något att anmärka”, säger överinspektör Satu Auno.

I fjol utförde arbetarskyddsmyndigheterna 650 inspektioner av kemiska agenser. Tillsynen inriktades i regel på industri som använder mycket kemikalier samt på andra arbetsplatser, såsom bilverkstäder.

Enligt inspektionsuppgifterna fanns det brister i anslutning till kemiska agenser på över hälften av de inspekterade arbetsplatserna. ”I betydande grad observerades brister bland annat i riskbedömningen, företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar, kemikalieförteckningarna och förteckningen över personer som exponerats för cancerfarliga kemikalier”, konstaterar inspektör Auno.

Arbetsskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren är skyldig att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av kemiska agenser. Exponering för kemikalier kan orsaka bland annat cancer, förändringar i arvsmassan och nedsatt fortplantningsförmåga. ”Vi övervakar att arbetsplatsernas kemiska risker hanteras på det sätt som lagen kräver. Vårt mål är att öka kännedomen om kemiska agenser och minska exponeringen i arbetet. Vi strävar efter att påverka arbetsplatserna så att olycksfall, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar minskar”, berättar Satu Auno.

Arbetarskyddsmyndigheterna ordnar en kampanjvecka den 16–20 maj i syfte att öka kännedomen om kemiska risker på arbetsplatserna.

Mer information:
Satu Auno, överinspektör, tfn +358 295 016 234 e-post: satu.auno@avi.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet​​​​​​​