Innehållspresentatör

null Arbetstagarnas vilotider inom sjöfarten är ofta för korta

Arbetstagarnas vilotider inom sjöfarten är ofta för korta

14.10.2015

På finska fartyg görs det ofta för långa arbetsdagar och de lagstadgade minimivilotiderna underskrids.  Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland stöter ständigt på överträdelser mot bestämmelserna om vilotider både på passagerar- och på fraktfartyg.  Att arbeta när man är trött ökar risken för olyckor och för lite vila kan, då tillståndet fortsätter, äventyra arbetstagarens hälsa. Tillsynen i anknytning till vilotiderna har intensifierats under de senaste åren.

Enligt sjöarbetstidslagen ska arbetstagare ges en vilotid per dygn, det vill säga en vilotid på minst 10 timmar under varje period om 24 timmar. En av viloperioderna ska omfatta minst 6 timmar. Om en arbetstagares vilotid störs av kallelse till arbete, ska arbetstagaren enligt lagen ges tillräckligt med ersättande vilotid.

”Vi är tvungna att ingripa i överträdelser mot dygnsvilan i samband med nästan varje inspektion”, uppger Kari Suvela, arbetarskyddsinspektör för sjöfarten vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Oftast är det fråga om enskilda överträdelser, men det har också uppdagats allvarliga fall. En arbetstagare hade till exempel fortgående mera än 20 timmar långa arbetsdagar och fortsatte efter det att ytterligare arbeta enligt den på förhand uppgjorda arbetsskiftförteckningen utan ersättande vila.  De allvarligaste överträdelserna och sådana som fortsätter polisanmäler arbetarskyddsmyndigheten för förundersökning.  

Att arbeta när man är trött ökar märkbart olycksfallsrisken. När graden av vakenhet sjunker försvagas observationsförmågan samtidigt som risktagningen ökar. En trött arbetstagare somnade rentav under sin vakt och orsakade en grundkörning (Olycksutredningscentralens  undersökningsrapport M2013-05). Om vilotiderna försummas under en längre tid kan arbetstagarnas hälsa äventyras. När det gäller hanteringen av hälsorisker i anslutning till arbetet ska arbetsgivaren använda sig av företagshälsovårdens sakkunskap.

Inspektörernas observationer visar att det finns många olika orsaker till att dygnsvilan inte respekteras. Till exempel kan ett tekniskt fel som uppstått i fartyget, väderleksförhållandena eller underbemanning ombord leda till att arbetstagarna inte får vila tillräckligt.  Ändringar i rutterna kan leda till att det inte finns tillräckligt med bemanning för den nya rutten.

”Det ska finnas rutinanvisningar för avvikelser i anslutning till vilotiderna och en rätt uppgjord arbetstidsbokföring ombord.  Syftet med tillsynen är att arbetsgivarna på fartygen på eget initiativ utvecklar säkerhetstänkandet och själva förvissar sig om att säkerhetsnormerna följs", säger Suvela. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar arbetssäkerheten ombord på fartyg och i hamnarna inom Finska vikens havsområde och i Insjöfinland samt på finländska fartyg utomlands.  Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland genomför årligen drygt hundra inspektioner på finska fartyg i kust- och utomlandstrafiken. 

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Kari Suvela tfn 0295 016 365, kari.suvela@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.